Kategori: Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 77 med lovkommentar

Kjøpsloven § 77 med lovkommentar

Kjøpsloven § 77 gjelder andre disposisjoner enn salg. Kjøpsloven § 77: § 77. Annen disposisjon enn salg. Har en part rett til å selge tingen etter § 76, men kan den ikke selges eller er det klart at salgsutbyttet ikke ville dekke salgskostnadene, kan parten rå over den på forsvarlig måte. Den annen part skal …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 76 med lovkommentar

Kjøpsloven § 76 med lovkommentar

Kjøpsloven § 76 første ledd gjelder omsorgspartens rett til å selge tingen. Dette kalles gjerne for selvhjelpssalg. Andre ledd pålegger parten en plikt til å selge tingen. Omsorgsparten er den parten som plikter å dra omsorg for tingen etter § 72 eller § 73. Han vil enten ha tingen i sin besittelse, ha fysisk kontroll over tingen …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

Kjøpsloven § 75 med lovkommentar

Kjøpsloven § 75 handler om omsorgspartens rett til å få dekket forsvarlige kostnader ved omsorg for tingen, samt hans tilbakeholdsrett frem til kostnadene dekkes eller betryggende sikkerhet stilles. Kjøpsloven § 75: § 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader. Den som drar omsorg for tingen for motpartens rekning, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 74 med lovkommentar

Kjøpsloven § 74 med lovkommentar

Kjøpsloven § 74 gjelder forvaring av tingen hos en tredjeperson.  Kjøpsloven § 74: § 74. Forvaring hos tredjemann. En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la tredjemann forvare den for den annen parts rekning, såframt kostnadene ikke er uforsvarlige. Parten er fri for ansvar når forvareren er forsvarlig valgt og har mottatt …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 73 med lovkommentar

Kjøpsloven § 73 med lovkommentar

Kjøpsloven § 73 gjelder kjøperens plikt til omsorg når han vil avvise tingen etter at han har overtatt den (første ledd), eller når den er stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet (andre ledd). Bestemmelsen er et motstykke til § 72, men med litt andre vilkår. Kjøpsloven § 73: § 73. Kjøperens plikt til omsorg. (1) Vil …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 72 med lovkommentar

Kjøpsloven § 72 med lovkommentar

Kjøpsloven § 72 handler om selgerens omsorgsplikt. Kjøpsloven § 72: § 72. Selgerens plikt til omsorg. Dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham, skal selgeren for kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

Kjøpsloven § 71 med lovkommentar

Kjøpsloven § 71 handler om renter. Kjøpsloven § 71: § 71. Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m. Bestemmelsen gjelder både ved betaling av kjøpesummen, samt annet utestående beløp som ikke blir betalt i tide. …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 70 med lovkommentar

Kjøpsloven § 70 med lovkommentar

Kjøpsloven § 70 inneholder tapsbegrensningsplikten i første ledd, samt en bestemmelse om lemping av ansvaret i andre ledd. Kjøpsloven § 70: § 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. (1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved timelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 69 med lovkommentar

Kjøpsloven § 69 med lovkommentar

Kjøpsloven § 69 gir anvisning på en alternativ utmåling av tap, basert på en abstrakt prisforskjell, i tilfeller hvor kontrakten heves men det ikke er foretatt dekningskjøp eller dekningssalg etter § 68. Bestemmelsen vil også få anvendelse der det er foretatt en dekningstransaksjon som ikke oppfyller vilkårene i § 68. Kjøpsloven § 69: § 69. Prisforskjell …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 68 med lovkommentar

Kjøpsloven § 68 med lovkommentar

Kjøpsloven § 68 handler om prisforskjell som en tapspost når en part foretar en konkret dekningstransaksjon etter heving. Kjøpsloven § 68: § 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon. Dersom kjøpet heves og kjøperen foretar dekningskjøp eller selgeren dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjell …

Les mer Les mer