Kategori: Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 52 med lovkommentar

Kjøpsloven § 52 med lovkommentar

Kjøpsloven § 52 handler om selgerens rett til oppfyllelse av kjøperens plikt til å betale kjøpesummen. Andre ledd inneholder i tillegg bestemmelser om avbestilling. Om kjøperens rett til å kreve oppfyllelse vises til § 23 med lovkommentar. Kjøpsloven § 52: § 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling. (1) Selgeren kan fastholde kjøpet og …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 51 med lovkommentar

Kjøpsloven § 51 med lovkommentar

Kjøpsloven § 51 inneholder en oversikt over selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side. For kontraktbrudd fra selgerens side, se tilsvarende bestemmelser i §§ 22 og 30. Kjøpsloven § 51: § 51. Innledende bestemmelse. (1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 50 med lovkommentar

Kjøpsloven § 50 med lovkommentar

Kjøpsloven § 50 inneholder bestemmelser om kjøperens medvirkningsplikter. Etter bokstav (a) skal kjøperen medvirke til kjøpet slik at selgeren kan oppfylle kjøpet, og etter (b) skal han medvirke ved å overta, hente eller motta tingen slik at selger får gjennomført kjøpet. Kjøpsloven § 50: § 50. Kjøperen skal (a) yte slik medvirkning som det er rimelig å …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 49 med lovkommentar

Kjøpsloven § 49 med lovkommentar

Kjøpsloven § 49 handler om betalingstiden og spørsmål knyttet til dette.  Kjøpsloven § 49: § 49. (1) Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal kjøperen betale når selgeren krever det, men ikke før tingen blir overlevert kjøperen eller stilt til hans rådighet i samsvar med avtalen og loven. (2) Før kjøperen betaler har han likevel rett …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 48 med lovkommentar

Kjøpsloven § 48 med lovkommentar

Kjøpsloven § 48 handler om stedet for betaling av kjøpesummen og innholdet i kjøperens plikt til å betale denne. Kjøpsloven § 48: § 48. (1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (i tilfelle bosted jf. § 83). Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokument, skal det gjøres på det sted overleveringen skjer. …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 47 med lovkommentar

Kjøpsloven § 47 med lovkommentar

Kjøpsloven § 47 gir kjøperen en reklamasjonsplikt overfor regning eller nota. Kjøpsloven § 47: § 47. Har kjøperen fått rekning eller nota, er han bundet av den pris som er oppført, om han ikke innen rimelig tid sier fra at han ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 46 med lovkommentar

Kjøpsloven § 46 med lovkommentar

Kjøpsloven § 46 regulerer fastsettelsen av kjøpesummen i tilfeller hvor denne avhenger av tall, mål eller vekt. Kjøpsloven § 46: § 46. (1) Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunkt da risikoen for tingen går over på kjøperen. (2) Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 45 med lovkommentar

Kjøpsloven § 45 med lovkommentar

Kjøpsloven § 45 gir regler om kjøpesummens størrelse. Prisen vil som regel være fastsatt i avtalen mellom partene. Det vil ofte ikke bli ansett å foreligge et bindende kjøp dersom et så sentralt moment som prisen ikke er avtalt. Bestemmelsen får derfor bare anvendelse i de tilfeller hvor kjøp anses inngår til tross for at prisen ikke …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 44 med lovkommentar

Kjøpsloven § 44 med lovkommentar

Kjøpsloven § 44 regulerer kjøperens hevingsrett der det er avtalt at selgeren skal eller kan levere etter hvert. Bestemmelsen gjelder for heving ved alle slags kontraktbrudd ved delleveringer. For forsinkelse, se §§ 25 og 26. For mangler, se § 39. Bestemmelsen gir regler om (1) heving av den enkelte delleveranse, (2) heving av fremtidige leveranser …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 43 med lovkommentar

Kjøpsloven § 43 med lovkommentar

Kjøpsloven § 43 regulerer selgerens kontraktbrudd (1) når det gjelder en del av det solgte, og (2) når selgeren må antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert. Kjøpsloven § 43: § 43. Kontraktbrudd ved del av tingen. (1) Gjelder selgerens kontraktbrudd bare en del av det solgte, får reglene i kapitlet her anvendelse …

Les mer Les mer