Kategori: Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87 med lovkommentar

Kjøpsloven § 87: § 87. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp. FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder som norsk lov. Bestemmelsen innebærer at CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon. Konvensjonen gjelder følgelig for alle internasjonale kjøp som går under konvensjonen, …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 med lovkommentar

Kjøpsloven § 86 gjelder tredjemanns ansvar for opplysning i tidligere salgsledd. Kjøpsloven § 86: § 86. Ansvar for opplysning etter § 18. Når tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 18 (2), er han ansvarlig for tap kjøperen lider på grunn av opplysningen, i tilfelle solidarisk med selgeren. Reglene …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 85 med lovkommentar

Kjøpsloven § 85 med lovkommentar

Kjøpsloven § 85 gir reklamasjonsregler for krav mot tidligere salgsledd i medhold av § 84. Bestemmelsens tredje ledd gir også en særregel for reklamasjon i regressomgang hvor en kjøper i forbrukerkjøp har rettet et krav mot selgeren. Kjøpsloven § 85: § 85. Reklamasjon. (1) Kjøperen må gjøre sitt krav mot tidligere salgsledd gjeldende innen rimelig …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 84 med lovkommentar

Kjøpsloven § 84 med lovkommentar

Kjøpsloven § 84 regulerer kjøperens adgang til å gjøre gjeldende mangelskrav mot tidligere salgsledd. Kjøpsloven § 84: § 84. Vilkår for krav mot tidligere salgsledd (1) Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren. (2) Ved salg …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 83 med lovkommentar

Kjøpsloven § 83 med lovkommentar

Kjøpsloven § 83 regulerer tilfeller hvor en part har mer enn ett forretningssted, eller ikke har noe relevant forretningssted. Bestemmelsen regulerer ikke hva som menes med forretningssted. Kjøpsloven § 83: § 83. Forretningssted. (1) Når en parts forretningssted har bbetydning og han har mer enn ett forretningssted, legges det forretningssted til grunn som har den nærmeste …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 82 med lovkommentar

Kjøpsloven § 82 med lovkommentar

Kjøpsloven § 82 gjelder sending av meldinger, og hvem som har risikoen for dette.  Kjøpsloven § 82: § 82. Risikoen for sending av meldinger. Dersom en part gir melding i samsvar med loven og avsender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 81 med lovkommentar

Kjøpsloven § 81 med lovkommentar

Kjøpsloven § 81 inneholder en spesialbestemmelse om partsfordelingen av renter ved kjøp av rentebærende fordring. Den alminnelige regelen om avkastning finnes i § 79. Kjøpsloven § 81: § 81. Rentebærende fordring. Kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstid. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

Kjøpsloven § 80 med lovkommentar

Kjøpsloven § 80 gjelder utbyttedeling ved aksjekjøp. Loven omfatter aksjekjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov, se § 1. Den alminnelige regelen om avkastning av tingen finnes i § 79. § 80 gir på bakgrunn av denne en spesialregel om hvorvidt kjøpet omfatter utbytte og tegningsrett. Om renter av fordringer, se spesialbestemmelsen i …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

Kjøpsloven § 79 med lovkommentar

Kjøpsloven § 79 gjelder fordelingen av tingens avkastning mellom partene. Utbytte av aksjer og renter av fordringer er regulert særskilt, se §§ 80 og 81. Kjøpsloven § 79: § 79. Avkasting av tingen. Avkasting som tingen gir før den avtalte leveringstid tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å rekne med at den ville falle …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 78 med lovkommentar

Kjøpsloven § 78 med lovkommentar

Kjøpsloven § 78 gjelder regnskap og godskriving av salgsutbytte. Kjøpsloven § 78: § 78. Regnskap og godskriving av utbytte. Omsorgsparten skal godskrive den annen part det som er innvunnet ved salg eller på annen måte samt gi ham regnskap over sine kostnader. Overskott tilfaller den annen part. Omsorg og salg skal skje for den andre …

Les mer Les mer