Kategori: Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 54 regulerer partenes tapsbegrensningsplikt og eventuell lemping av ansvaret. Første ledd regulerer den skadelidte partene plikt til å begrense sitt tap og følgende av at plikten brytes. Annet ledd gir adgang til å nedsette – lempe – erstatningsansvaret i særlige tilfeller. Tapsbegrensningsplikten Forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd første punktum slår fast en generell …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 53 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 53 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 53 regulerer hvordan prisforskjell skal beregnes dersom kjøpet heves. Paragrafen gjelder uavhengig av om det forbrukeren eller selgeren som hever. Første ledd regulerer situasjonen der dekningstransaksjon gjennomføres etter de nærmere krav der. Annet og tredje ledd  gjelder der dekningstransaksjon ikke gjennomføres i samsvar med første ledd. Beregning i samsvar med foretatt dekningstransaksjon Forbrukerkjøpsloven …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 52 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 52 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 52 oppstiller fellesregler om erstatningens omfang. Paragrafen gjelder ved alle typer kontraktsbrudd fra både selgerens og forbrukerens side. Bestemmelsens første ledd inneholder de grunnleggende reglene om beregningen av den skadelidte kontraktspartens tap som følge av motpartens kontraktsbrudd. I annet ledd avskjæres forbrukerkjøpsloven som grunnlag for erstatning av tap som følge av personskade og tap i …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 51 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 51 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 51 oppstiller regler for forbrukerens tap av krav på heving og omlevering. Bestemmelsen oppstiller i realiteten et ytterligere, negativt vilkår for at forbrukeren skal ha rett til å heve eller kreve omlevering. Første ledd første punktum fastslår hovedregelen om at forbrukeren bare kan kreve heving eller omlevering av kjøpet dersom tingen leveres tilbake …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 50 gir regler om oppgjøret ved heving som supplerer § 49 om tilbakeføring av hovedytelsene. Første ledd regulerer forbrukerens plikt til å godskrive selgerens avkastning som han har hatt av tingen, og til å gi rimelig vederlag for vesentlig nytte som han ellers har hatt av den. Annet ledd regulerer selgerens plikt til å …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 49 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 49 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 49 gir regler om virningen av heving og omlevering. Første, annet og fjerde ledd regulerer virkningen av heving og gjennomføringen av hevingsoppgjøret. Bestemmelsene gjelder både når selgeren og forbrukeren krever heving. Tredje ledd utgjør en særlig bestemmelse om forbrukerens tilbakeholdsrett dersom selgeren skal omlevere. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om forbrukeren krever omlevering etter …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 48 a med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 a med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 a regulerer nettselskapets rett til å stenge overføringen ved kontraktsbrudd fra forbrukerens side.  Bestemmelsen er begrenset til å gjelde avtaler med et nettselskap om overføring av elektrisk energi, jf. forbrukerkjøpsloven § 2 første ledd bokstav d. Vesentlig kontraktsbrudd som vilkår for stenging Forbrukerkjøpsloven § 48 a første ledd første punktum oppstiller som …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 regulerer selgerens rett på visse vilkår til å spesifisere egenskaper ved tingen der forbrukeren ikke gjør dette. Vilkårene fremgår av første og annet ledd lest i sammenheng. Bestemmelsen har karakter av å regulere en kontraktsbruddsvirkning, men er vel og merke i forarbeidene omtalt som et «supplement» til de ordinære kontraktsbruddsvirkninger, jf. Ot.prp. …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 47 regulerer forbrukerens plikt til å gi selgeren melding om hindring som medfører at han ikke kan oppfylle kjøpet i rett tid, og forbrukerens erstatningsplikt dersom meldingsplikten ikke overholdes. Meldingsplikt Forbrukerkjøpsloven § 47 første punktum fastslår at forbrukeren har en plikt til å gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 46 første ledd regulerer forbrukerens plikter ved forsinket betaling med hensyn til erstatning og rente. Første ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale renter av kjøpesummen ved forsinket betaling. Annet ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale erstatning til selgeren som følge av kontraktsbrudd. Første ledd: Selgerens rett til rente av kjøpesummen ved …

Les mer Les mer