Kategori: Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 62 regulerer lovens ikrafttredelse. Forbrukerkjøpsloven § 62 første ledd fastslår at loven skal gjelde fra 1. juli 2002. I annet ledd heter det at loven bare skal gjelde for avtaler som sluttes «etter at den er trådt i kraft». Dette betyr at loven ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Forbrukerkjøpsloven § 62: § 62. Ikrafttredelse …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 61 gir en særlig avgrensning av forbrukerbegrepet med sikte på avtaler om kjøp av ting mellom parter som har forretningssted eller bopel i ulike stater utenfor EØS. Dette innebærer samtidig en særlig avgrensing i lovens virkeområde. Bakgrunn Bestemmelsens siktemål er, så langt som praktisk mulig, å unngå å gripe inn i forhold som er …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 60 regulerer selgerens og forbrukerens plikt til å dra omsorg for tingen.  Omsorgsplikten kan ses op som et utslag av den gjensidige lojalitetsplikten som eksisterer i kontraktsforhold – også når motparten begår kontraktsbrudd. Kjernen i reglene om omsorgsplikt er at den parten som har besittelsen eller lett kan ta varen i sin besittelse …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 59 regulerer selgerens rett til å heve når det er avtalt at selgeren kan eller skal levere etter hvert (suksessive leveringer), og forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster. Rett til å heve for den enkelte delleveringen Forbrukerkjøpsloven § 59 første ledd gjelder der selgeren skal levere etter hvert og forbrukeren skal …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 58 regulerer forbrukerens rett til å heve der det er avtalt at selgeren skal levere etter hvert – også kalt suksessive leveringer.  Rett til å heve den enkelte delleveringen Dersom selgeren skal levere etter vert, og det foreligger kontraktsbrudd ved en enkelt dellevering, er hovedregelen at forbrukeren kan heve for den aktuelle leveringen etter …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 57 regulerer anvendelsen av lovens regler om mangel og forsinkelse når selgerens ytelse er delelig i lovens forstand, og selgerens kontraktsbrudd kun gjelder en del av det som er solgt. Første ledd omhandler lovens anvendelse på selgerens delvise kontraktsbrudd. Annet ledd tar for seg spørsmålet om selgerens delvise kontraktsbrudd skal regnes som mangel …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 56 regulerer hvilke regler som gjelder dersom en av partene kommer under insolvensbehandling. Insolvens vil si at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom en av partene kommer under slik insolvensbehandling, fastslår forbrukerkjøpsloven § 56 at dekningsloven kapittel 7 skal gjelde. I kjøpsloven finnes tilsvarende …

Les mer Les mer

Forbrukerkjøpsloven med lovkommentar Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 55 regulerer hvilke regler som gjelder ved forventet kontraktsbrudd. Forventet kontraktsbrudd forekommer når en av partene vet at den andre parten ikke kommer til å oppfylle avtalen. Dette kalles gjerne antesipert mislighold. For å unngå tap er det noen ganger hensiktsmessig å benytte seg av misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt. Forbrukerkjøpsloven …

Les mer Les mer