Mangel ved bilkjøp – kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Mangel ved bilkjøp – kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Vi skriver her om hvilken lov som vil regulere forholdet. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale. Blir det aktuelt med advokat vil og du har bilforsikring vil denne dekke mye av advokatutgiftene.


Dersom du mener du har kjøpt en bil som er mangelfull er det i første rekke avtalen som du må gå til for å se om det foreligger en mangel ved bilkjøpet. Imidlertid må dette suppleres av lovgivningen. Det kan være forvirrende at det er flere lover som tilsynelatende regulerer forholdet. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven kan være aktuelle. Det er imidlertid ganske enkelt å vite hvilken lov som regulerer forholdet bare man vet hvilke regler som gjelder.

Vi får ofte spørsmål om kjøper kan heve bilkjøp. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Bilde av boken

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Det er altså enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Utgangspunktet er at kjøp omfattes av kjøpsloven. Dette er den sentrale loven, og alle andre spesiallover er bygget opp med kjøpsloven som modell. Av loven følger det at den gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. En må dermed gå til forbrukerkjøpsloven for å se i hvilke tilfeller denne kommer til anvendelse. Dersom ikke forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse er det altså kjøpsloven som regulerer bilkjøpet.

Det følger av forbrukerkjøpsloven at med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

En må altså definere både hvem som utgjør en forbruker og hva det ligger i å opptre i næringsvirksomhet. Det følger av loven at med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dette betyr da videre at dersom en fysisk person hovedsakelig handler i næringsvirksomhet vil han regnes som  å opptre i næringsvirksomhet i lovens forstand.

De typiske tilfellene som reguleres av forbrukerkjøpsloven er dermed  tilfellene der en vanlig person handler en bil i en forretning som selger nye biler eller en bruktbilforretning.

Typiske forhold som vil reguleres av kjøpsloven er dermed forhold som faller utenfor denne kategorien. For eksempel vil et tilfelle der en privatperson handler en bruktbil av en annen privatperson reguleres av kjøpsloven. Tilsvarende vil kjøpsloven komme til anvendelse hvis en næringsdrivende handler en bruktbil av en annen næringsdrivende eller av en privatperson.

Tvilstilfeller kan oppstå der for eksempel en person kjøper en bil som han både bruker i næringsvirksomhet og i privatlivet, eller der en person over en lengre periode selger noen biler og får en økonomisk avkastning på dette.

Hvilke rettigheter gir kjøpsloven ved kjøp av bil?

Hvorfor skiller man mellom kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven er en nyere lov som ble iverksatt i 2002. Poenget med loven var å etablere et sterkere vern for forbrukere som handlet med personer i næringsvirksomhet. I slike tilfeller vil styrkeforholdene ofte være så ujevne at kjøper må ha et visst minimumsvern for å motvirke urimelige avtaler. Loven følger opp en rekke nyere lovgivning som er ment å verne forbrukere, og suppleres også blant annet av avtaleloven § 36 som gir retten anledning til å sette til side en avtale som er urimelig for en kontraktspart.

De facto kan det selvfølgelig tenkes tilfeller der forbrukeren ikke trenger et særskilt vern. En advokat som handler en laptop vil være sterkt klar over hvilke rettigheter han har. Like fullt vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse også i slike tilfeller. Det ville blitt altfor prosessøkonomisk kostbart om en måtte foretatt en konkret vurdering i hvert sakstilfelle om loven skulle kommet til anvendelse eller ikke.

 

Hva er egentlig forskjellen?

To kjennetegn er iøynefallende når man ser på forskjellene mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Den første er kanskje den aller viktigste. Etter forbrukerkjøpslovens § 3 kan det ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Dette innebærer at en ved avtale ikke kan fravike rettigheter som loven gir til forbrukere. For eksempel følger det av forbrukerkjøpsloven at en forbruker kan heve avtalen dersom mangelen er ikke uvesentlig. Det er ikke adgang til å avtale noen høyere terskel for hevingskravet enn dette. Det er heller ikke adgang til å fravike lovbestemmelser, for eksempel avtale at forbrukeren ikke kan kreve erstatning. Dersom det er avtalt noen vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven, vil denne delen av avtalen gjøres ugyldig. Lovbestemmelsen innebærer dermed et sterkt vern for forbrukerne. Innenfor kjøpsloven kan man i utgangspunktet fritt avtale seg bort fra lovens bestemmelser.

For det andre oppstiller forbrukerkjøpsloven i mange tilfeller regler som er mer gunstige for forbrukeren enn for en kjøper etter kjøpsloven. For eksempel er det et krav om å heve avtalen at mangelen må være vesentlig i kjøpsloven. I forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen må være ikke uvesentlig. Et annet eksempel er at selger innenfor kjøpsloven i noen tilfeller har en plikt til å opplyse om forhold som han måtte vite om at var i selgers interesse, mens innenfor forbrukerkjøpsloven har selger en opplysningsplikt om forhold som han burde vite var i selgers interesse. Videre er blant annet selgeren objektivt ansvarlig for mangler innenfor forbrukerkjøpsloven, mens i kjøpsloven kan selger fritas for ansvar dersom han oppfyller vilkårene i kontrollansvaret.

En ser derfor at det kan være sentralt for sakens utfall hvilken lov som regulerer saksforholdet. Har bilen for eksempel en mangel i form av mye dårligere skinnseter er enn det som fulgte av kontrakten, er det større sjanse for at dette er en ikke uvesentlig mangel i forhold til en vesentlig mangel.

Vi får ofte spørsmål om kjøper har angrerett ved bilkjøp. Du kan lese mer om dette ved å lese denne artikkelen.

Advokater med erfaring på området

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut dette gratis. Ta kontakt via telefon eller e-post, eller fyll ut skjemaet til høyre.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.