Bilkjøp – hvilken virkning har «som den er» forbehold?

Bilkjøp – hvilken virkning har «som den er» forbehold?

Vi mottar mange henvendelser fra privatpersoner som har kjøpt bil med «som den er» forbehold. Denne artikkelen vil omhandle virkningen av det er inntatt et «som den er» forbehold i kontrakten. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på noe. Blir det aktuelt med advokat vil bilforsikringen din dekke store deler av utgiftene.


Formålet med et «som den er» forbehold er at selger ikke skal være ansvarlig for feil eller mangler ved bilen som dukker opp etter den er solgt. Spesielt ved biler er det mange forhold ved bilen som ikke er synlige ved kjøper. Selv om bilen ser fin ut, kan det være problemer innvendig. Forgasseren er snart slitt i stykker, eller motoren har problemer. Dette er ofte ting en kjøper ikke kan se når han kjøper bilen. Selger ønsker derfor ofte å ta inn et «som den er» forbehold i kontrakten slik at han skal slippe å være redd for at kjøper skal komme med slike krav i etterkant av kjøpet. En kan si at som utgangspunkt overtar kjøper risikoen for skjulte mangler ved bilen. Derfor vil kjøperen ha en dårligere sak hvis det er inntatt et slik forbehold i kontrakten. Likevel vil kjøpers sak ikke være umulig, det skal bare mer til for at det foreligger en mangel ved kjøpet.

Vi vil ta utgangspunkt i et salg fra en privatperson til en annen. I slike tilfeller kommer kjøpsloven til anvendelse. Dreier det seg om et salg fra en forhandler til en privatperson vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. En lengre artikkel om når kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse kan du finne her.

Hvordan må forbeholdet være inntatt?

En trenger ikke skrive inn presist «som den er» i kontrakten for at et forbehold mot skjulte mangler skal anses som gyldig. Det følger av kjøpsloven at også liknende alminnelig forbehold vil være tilstrekkelig. Dette betyr at en for eksempel kan skrive i kontrakten at «kjøper fraskriver seg mot mangler som ikke viser seg ved kjøpet», eller for eksempel «kjøper har ikke ansvar for skjulte mangler». Det sentrale er om kontrakten kan tolkes slik at det har vært partenes mening at et slikt forbehold skulle være inntatt.

Den vanlige mangelsvurderingen

Etter den vanlige mangelsvurderingen foreligger det en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Dette betyr at bilen må være i den stand som følger av kontrakten og bilannonsen. Er den ikke det vil kjøper ha en rekke innsigelser mot selger. Er det for eksempel avtalt at bilen skal ha skinnseter, men blir levert med vanlige seter, vil det foreligge en mangel. Det er ikke av betydning om selger kan bebreides, og heller ikke om bilen øker i verdi. Bilen kan for eksempel bli levert med dyrere seter enn det som opprinnelig var avtalt, men det vil like fullt foreligge en mangel. Bilen må være i samsvar med det avtalte. Her kan du lese en mer fyldig artikkel om mangelsvurderingen.

 

«Som den er» kjøpene

Reglene er litt forskjellige ved «som den er» kjøp. Det følger av kjøpsloven at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mens bilen må være i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med i den ordinære mangelsvurderingen, må den altså være i vesentlig dårligere stand i «som den er» kjøp. Det synes altså å være en relativt høy terskel ut fra ordlyden vesentlig. Ut fra lovens ordlyd vil særlig kjøpesummens størrelse være et viktig moment i helhetsvurderingen. Har du for eksempel kjøpt en bruktbil til en svært billig penge i forhold til tilsvarende modeller, vil det være en høyere terskel for at det foreligger en mangel. På den annen side vil terskelen være lavere dersom du betalte relativt mye for bruktbilen i forhold til tilsvarende modeller.

Det sentrale vil uansett være hva du hadde grunn til å forvente. Alle forhold ved kjøpet vil her være sentrale. Har kjøper på en eller annen måte ved handelen gitt deg en rimelig grunn til å tro at bilen var i god stand, vil du ha en god sak. Et vanlig tilfelle er at selger skriver inn i annonsen at bilen «er i god stand» eller for eksempel «EU-godkjent bil tilsvarende ny i drift». Står noe slikt i annonsen, og bilen viser seg å ikke være i denne tilstanden, vil du ha en god sak. Husk imidlertid at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn hva du hadde grunn til å forvente. Det er ikke nok at det er en rift i setet, eller at vindusviskeren ikke fungerer. Det må dreie seg om en mangel som har relativt stor betydning, for eksempel problemer med motoren eller liknende.

Misvisende opplysninger

Kjøper vil uansett ha en god sak dersom det foreligger misvisende opplysninger fra kjøpers side. Dette er ganske naturlig. Kjøper skal ikke kunne skrive inn et «som den er» forbehold for på den måten å kunne lyve til kjøper om bilens egenskaper. Dette er ikke formålet med et slikt forbehold, og ville også vært svært uheldig. En kan ikke oppfordre til slikt bedrag. Derfor følger det av kjøpsloven at selger vil være både ansvarlig for tilbakeholdte opplysninger og uriktige opplysninger.

Uriktige opplysninger

For det første vil selger være ansvarlig for uriktige opplysninger. Vilkårene i kjøpsloven er at bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, den egenskaper eller bruk som kan antas å ha innvirket på kjøpet. For det første må det dermed være snakk om en «opplysning». Denne må være nokså konkret for at det skal ha noen virkning. Har selger for eksempel sagt at «det er en bra bil» vil dette neppe være konkret nok. Har han dermed sagt at «bilen fungerer helt perfekt og er feilfri» vil saken være annerledes. Det er vanlig at selger tar inn en rekke opplysninger og lovnader i bilannonsen, og undertiden vil dette kunne anses som uriktige opplysninger dersom bilen ikke holder mål i forhold til annonsen. For det andre må opplysningen ha innvirket på kjøpet. Dette betyr bare at opplysningene må ha innvirket på kontrakten. Opplysningene trenger ikke være motiverende for selve kjøpet. Har kjøper for eksempel betalt mer for bilen som en følge av opplysningen, vil vilkåret være oppfylt. Terskelen for at dette vilkåret er oppfylt er ikke høy.

Tilbakeholdte opplysninger

Selger kan også være ansvarlig for tilbakeholdte opplysningen. Det følger av kjøpsloven at det foreligger en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. For det første må det dreie seg om «vesentlige forhold» ved bilen som kjøper «hadde grunn til å regne med å få». En må nok se disse vilkårene i sammenheng. Ut fra ordlyden vesentlige forhold må det dreie seg om forhold av en viss størrelse. For eksempel vet selgeren at motoren ofte har problemer, eller at bilen har mye rust innvendig som kommer til å spre seg. Videre «måtte selgeren kjenne til» forholdet. Dette innebærer at en må bevise at selgeren måtte vite om mangelen. Vurderingstemaet er ut fra rettspraksis om selgeren hadde en rimelig grunn til å være uvitende. Det er dermed en relativt høy terskel. Til sist må den tilbakeholdte opplysningen ha innvirket på kjøpet. Vilkåret er tilsvarende vilkåret i uriktige opplysninger, og det vises til forklaringen over.

En ser altså at en har en rekke mulige inngangsporter til å påvise mangler ved kjøpet selv om det foreligger et «som den er» forbehold. Terskelen vil bare være litt høyere.

Gangen videre

Dersom det foreligger en mangel ved et «som den er» kjøp vil en gå inn i det samme sporet som dersom det foreligger en ordinær mangel. Dette innebærer at du vil ha en rekke beføyelser tilgjengelige. Du kan kreve at selgeren retter (reparerer) bilen, eller du kan kreve prisavslag og undertiden heving og erstatning. Du kan lese mer utfyllende artikler om rettingprisavslag, heving og erstatning dersom du trykker på lenkene.

Det er ekstremt viktig at du husker å reklamere innen rimelig tid. Kjøpsloven har svært konkrete lovregler som gjelder for reklamasjon. Dette innebærer at du må reklamere til selger innen rimelig tid etter du har oppdaget mangelen. Hvis du ikke gjør dette kan du miste kravet ditt. Det er også andre spesielle regler her som en må være klar over. Har du oppdaget en feil ved bilen burde du absolutt lese denne artikkelen om reklamasjonsreglene.

Advokater med erfaring på området

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Kontakt advokatene våre her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.