Båtkjøper fikk prisavslag grunnet feil med motor

Båtkjøper fikk prisavslag grunnet feil med motor

Kjøper av en brukt båt reklamerte på oljelekkasje og feil ved bunnpanne. Han krevde prisavslag og renter for dette. Selger avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Kjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse på kjøpet av båten. Utvalget fant at innklagde 1 og 2 var solidarisk ansvarlig, og at kjøper hadde reklamert i tide. Til tross for at båten var solgt «som den er», forelå det en kjøpsrettslig mangel ved båten. Kjøper ble tilkjent prisavslag, med fradrag for standardheving. 


I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte 21.09.2015 en 1999-modell Nidelv 690 Sport med registreringsnummer UAJ 019  for kr 315 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt salgsannonse og kontrakt i saken. I  annonsen er innklagde nr. 2 oppgitt som kontaktpunkt, samtidig som det er oppgitt at «Båten selges for kunde.». I kontrakten er innklagde nr. 1 oppgitt som selger, og han har også signert kontrakten. Det fremgår i kontrakten at båten er solgt «som den er». Det er fremlagt to versjoner av kontrakten, hvor forskjellen er at i den versjonen klageren har fremlagt er det påført «Se også e-post av  17.09.15 – vedrørende punkter sjekket av Gridsvåg båt» samt at den er signert av klageren. Klageren har også fremlagt siste side med signatur av innklagde nr. 1. I versjonen som er fremlagt av innklagde nr. 2 fremkommer ikke disse opplysningene. Klageren opplyser at han overtok båten 24.09.2015. 

Klageren hadde forut for avtaleinngåelsen kontakt med innklagde nr. 2, og har fremlagt følgende  e-post sendt til dem 17.09.2015: 

«Kan du bekrefte at båten er prøvekjørt i dag 17.09.15 og at følgende punkter ble  kontrollert/observert: 

Motor fungerer som den skal. 

Motortemperatur ligger innenfor normalen. 

Ikke vannlekkasjer i kjølesystem. 

Ikke synlig olje i kjølevann, og vann i motorolje. 

Gir/drev fungerer som det skal. Hopper ikke ut av gir ved normal bruk. 

Motorinstrumenter fungerer. 

Motoren/gir/belger har hatt jevnlig service hos dere. 

Ikke alvorlig rust i bunnpanne.

Tanker (drivstoff/sept.) er tette i sveiser og tilkoblinger. 

Vinterkonservert.» 

Til dette svarer innklagde nr. 2 påfølgende dag: 

«Vi prøvd båten på sjøen i går, ingen feil funnet. ( men båten er en 1999 mod og hva som  kan oppstå av feil i etterkant er vanskelig og vite). …» 

Klageren forklarer at det ved leveringen var 3-4 dl olje i bunnen av båten, som ble forklart at  stammet fra oljepåfyll. Han opplyser at han gikk med på å fjerne dette selv, hvilket ble gjort før  vinteren. Klageren forklarer at han 05.06.2016 på nytt oppdaget olje i bunnen av båten, ca. 1,5-2 l,  samt store biter fra bunnpannen i oljen. Han har fremlagt bilder av dette, samt av en rustskadet bunnpanne.  

Klageren reklamerte til de innklagde 07.06.2016, men ingen av disse tok ansvar for feilen. 

Det er fremlagt en uttalelse fra Nilsen Båtbyggeri AS, datert 07.07.2016, hvor det fremgår at de har funnet hull i bunnpanne. De uttaler at det er vanskelig å angi tidspunkt for når feilen oppsto, men at den har vært der en god stund. De forklarer at det er korrosjonsskade som sannsynligvis har oppstått på grunn av vann i motorrom over lengre tid, hvilket har ført til rusthull i bunnpanne på motor, som igjen medfører at oljen forsvinner ned i bunnen av båten. Det opplyses at feil kan  utbedres til en kostnad på totalt kr 38 000,-. 

På denne bakgrunn anfører klageren at båten er mangelfull, og krever prisavslag stort kr 38 000,- samt renter. Han viser særlig til sin korrespondanse med innklagde nr. 2 før kjøpet hvor han  spesifikt ba om sjekk av bunnpanna, og fikk opplyst at det ikke var funnet feil. 

Innklagde nr. 1 avviser kravet under henvisning til at han ikke har hatt noen problemer med båten i sin eiertid. Han viser også til at det er snakk om en 16 år gammel båt, og at man da ikke kan  forvente å få en ny båt. Innklagde nr. 1 opplyser at båten har vært inne hos innklagde nr. 2 gjennom flere år, uten at det har vært påpekt feil utover skifte av timeteller og vannpumpe. 

Innklagde nr. 2 avviser også kravet, og anfører for det første at de ikke er solidarisk ansvarlig med  innklagde nr. 1. De viser i den anledning til opplysningen i annonsen om at «båten selges for  kunde», samt at kontrakten kun er signert av innklagde nr. 1. 

Innklagde nr. 2 anfører videre at det er reklamert for sent. 

Videre fremholder innklagde nr. 2 at båten var uten feil ved leveringen. De fremholder at det ikke  var oppdaget alvorlig på bunnpanne da de så over båten, og at det heller ikke var olje i  motorrommet ved levering. For øvrig viser til båtens alder. 

Innklagde nr. 2 gjør også gjeldende at klageren har gjort endringer i kontrakten etter signering. 

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som  fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.  

II. Sakens gang. Påstand. 

Saken ble ved klage av 07.06.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 22.06.2016 første gang  henvendte seg skriftlig til de innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev  av 02.08.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert samme dag og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 19.08.2016. 

Klageren har nedlagt påstand om at de innklagde skal betale ham prisavslag stort kr 38 000,- samt renter. 

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 19.01.2017 

III. Utvalget ser slik på saken:  

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og reguleres således av  forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.  

Det følger av fkjl. § 1 fjerde ledd at en representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk  ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser, dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig  oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig  med selgeren.  

Det er innklagde nr. 1 som er oppført som selger i kontrakten og har signert den. Klageren har  imidlertid kun hatt kontakt med innklagde nr. 2 ved kjøpet, og de har opptrådt som mellommann. Det fremgår av annonsen som innklagde nr. 2 har lagt ut at «båten selges for kunde». Verken i  annonsen eller kontrakten er det opplyst at innklagde nr. 2 ikke er solidarisk ansvarlig med  innklagde nr. 1. Utvalget legger derfor til grunn at klageren ikke er gjort uttrykkelig oppmerksom  på at innklagde nr. 2 bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren.  Innklagde nr. 2 er derfor solidarisk ansvarlig med innklagde nr. 1 for båten, og klageren kan rette  krav også mot innklagde nr. 2. 

Innklagde nr. 2 har anført at det er reklamert for sent.  

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han  oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han vil påberope seg mangelen  (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det  tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen, jf. fkjl. § 27 første ledd. 

Klageren reklamerte til de innklagde to dager etter at han oppdaget feilen ved bunnpannen. Det er således ikke holdepunkter for å si at det er reklamert for sent, jf. ovenfor nevnte bestemmelse. 

Selv om en gjenstand er solgt «som den er», foreligger det mangel blant annet dersom den er i  dårligere stand enn forbrukeren hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet,  kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. fkjl. § 17 første ledd a). 

Klageren kjøpte en 16 år gammel båt, og måtte således regne med utgifter til vedlikehold og  reparasjoner. Basert på e-post korrespondansen med innklagde nr. 2 rett forut for kjøpet hadde han imidlertid grunn til å forvente at båten var i forholdvis god stand, herunder at det ikke var alvorlig rust i bunnpanne. Sett hen til uttalelsen fra Nilsen Båtbyggeri AS finner utvalget det  sannsynliggjort at det er store rustskader og hull i bunnpanna, og at dette var til stede ved  leveringen. Utvalget er av den oppfatning at dette medfører at båten er i dårligere stand enn klageren hadde grunn til å forvente. Det foreligger da en kjøpsrettslig mangel ved båten, jf. ovenfor nevnte bestemmelse. 

Klageren har krav på et prisavslag, jf. fkjl. § 31. Han krever kr 38 000,-, som tilsvarer  utbedringskostnaden. Utvalget er imidlertid av den oppfatning at en ny bunnpanne på en 17 år  gammel båt og motor medfører en standardheving, som det må gjøres fradrag for. Etter en  skjønnsmessig helhetsvurdering tilpliktes de innklagde å betale klageren kr 20 000,-. Renter løper fra 30 dager etter at skriftlig påkrav om betaling ble sendt de innklagde, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum. Det skjedde ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæring i brev til de innklagde av 19.08.2016. Renter tilkjennes således fra 18.09.2016. 

Les også: Hva sier kjøpsloven om båtkjøp?

IV. KONKLUSJON 

Forbrukertvistutvalget fatter slikt 

Vedtak

Innklagde 1 og innklagde 2 plikter – én for begge, begge for én – å betale  kr 20 000,- – kronertjuetusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter  forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 18. september 2016 og til betaling skjer. 

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. 

Vedtaket er enstemmig.


Klikk her for å lese mer om forbrukerkjøpslovens enkelte bestemmelser.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.