Båt som er solgt som den er? Sjekk dine rettigheter

Båt som er solgt som den er? Sjekk dine rettigheter

En båt solgt «som den er» eller med liknende forbehold har en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller forsømt å opplyse om relevante forhold, og dette kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det samme gjelder dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpsloven og i dårligere stand enn rimelig forventning etter forbrukerkjøpsloven.

Båt solgt «som den er»

Ved kjøp av bruktbåt vil selger ofte ta et «som den er»-forbehold eller liknende i håp om å unngå mangelsansvar. Et slikt forbehold er imidlertid ikke egnet til å fraskrive selger ethvert ansvar. Forbrukerkjøpsloven § 17 og kjøpsloven § 19 begrenser nemlig forbeholdets rekkevidde. Som kjøper kan du altså ha rett til å klage selv om selger har tatt et «som den er»-forbehold. 

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved salg av båt til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Ved kjøp av båt fra en forhandler kommer altså forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Bilde av boken

Kjøpsloven gjelder på sin side ved kjøp mellom to private parter og mellom to næringsdrivende. Dersom du kjøper en båt av en annen privatperson er det med andre ord kjøpsloven som regulerer kontraktsforholdet.

Mangler ved «som den er»-forbehold

Aktuelle mangler ved kjøp av båt kan eksempelvis være vannlekkasje, motorhavari, fuktskade, elektrisk feil, feil med drev eller skrog. I det følgende vil det redegjøres for når en feil anses som en mangel til tross for at båten er solgt «som den er». 

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven § 17 angir følgende:

§ 17. Ting solgt «som den er»

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel

a. når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller
b. når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c.

Dårligere stand

Som det fremgår av § 17 første ledd bokstav a) foreligger en mangel dersom båten er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Etter ordlyden må det foretas en konkret helhetsvurdering av det aktuelle tilfellet.

For det første må selgers forbehold tolkes, herunder må det klarlegges hva forbeholdet anses å omfatte. Videre vil kjøpesummens størrelse ha stor betydning i vurderingen. Dersom båten var svært billig, må kjøper kunne forvente visse mangler. Ved kjøp av en dyrere båt må kjøper imidlertid kunne ha en forventning om en båt i bedre stand. Ellers må det legges vekt på blant annet båtens alder og distanse kjørt. Disse momentene vil danne grunnlaget for å konstatere hva kjøper med rimelighet kunne forvente ved kjøpet. Dersom båten er i dårligere stand enn denne rimelige forventningen, foreligger en mangel. 

Forsømte eller uriktige opplysninger

Etter forbrukerkjøpsloven § 17 bokstav b) fremgår det at en mangel også foreligger ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c). Paragraf 16 bokstav b) angir at båten har en mangel dersom selger ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om forhold ved båten eller dens bruk som hun eller han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få, så langt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Vurderingen etter denne bestemmelsen vil ta utgangspunkt i om selger har opptrådt klanderverdig, jf. ordlyden «burde kjenne til». Videre stilles krav om at forsømmelsen «kan antas å ha virket inn på kjøpet», hvilket innebærer at kjøper ikke ville inngått avtalen eller inngått avtalen på andre vilkår om vedkommende hadde kjent til forholdet. 

Etter bokstav c) foreligger en mangel dersom båten ikke svarer til opplysninger som selger i markedsføringen sin eller ellers har gitt om båten eller dens bruk, dersom selger ikke før kjøpet viser at opplysningene er tydelig rettet, eller at opplysningene ikke kan ha virket inn på kjøpet. 

Kjøpsloven

Følgende fremgår av kjøpsloven § 19:

§ 19. Ting solgt «som den er»

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når
a. tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
b. selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
c. tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Vesentlig dårligere stand

Etter kjøpsloven § 19 bokstav c) har båten en mangel dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. I dette ligger at bilen må avvike i relativt stor grad fra det kjøperen kunne forvente basert på de konkrete omstendighetene i saken. Eksempelvis må kjøper forvente at en båt til en svært lav pris er i dårlig stand, mens hun derimot kan forvente at en dyr båt er i god stand. Videre vil også kjøredistanse, alder og båttype spille inn i vurderingen. 

Sammenliknet med forbrukerkjøp, hvor terskelen kun er «dårligere stand», skal det mer til for å konstatere en mangel etter kjøpsloven, siden det også kreves at den dårlige standen er «vesentlig». Utover den ulike terskelen vil vurderingen etter kjøpsloven utspille seg relativt likt som etter forbrukerkjøpsloven.

Opplysningsplikt

Båten vil videre ha en mangel dersom den ikke svarer til de opplysninger selger har gitt om båten, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf. bokstav a). Det samme gjelder dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved båten eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf. bokstav b). 

Reklamasjon

Dersom du oppdager en mangel ved din båt må du fremsette en reklamasjon overfor selger. Det vil si at du må sende en melding til selger om at det foreligger et kontraktbrudd grunnet en feil ved båten. Reklamasjonen må fremsettes «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. 

Videre må kjøper overholde den absolutte reklamasjonsfristen. Som hovedregel må kjøper reklamere senest to år etter overtakelse av båten, jf. kjøpsloven § 32 andre ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. Ved forbrukerkjøp gjelder en utvidet frist på fem år fra overtakelse, dersom båten ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Mangelskrav

Ved en mangel kan du kreve at selgeren reparerer mangelen, omleverer båten, gir deg et prisavslag eller heve kjøpet, jf. kjøpsloven §§ 30 flg. og forbrukerkjøpsloven kapittel 6. Du kan i tillegg inneha et krav om erstatning.

Den primære mangelbeføyelsen er retting. Selger har både en rett og en plikt til å reparere feilen, så langt det kan skje innen rimelig tid og uten kostnad for kjøper. Alternativt kan selger omlevere en ny båt.

Hvis retting eller omlevering ikke blir foretatt innen rimelig tid kan kjøperen kreve et prisavslag eller heve avtalen. Prisavslaget skal svare til forholdet mellom båtens verdi med og uten mangelen. Et krav om heving forutsetter at det foreligger et vesentlig kontraktbrudd ved privatkjøp og at mangelen ikke er uvesentlig ved forbrukerkjøp.

Erstatning blir aktuelt dersom mangelen har påført deg et økonomisk tap utover verdireduksjonen av selve båten. Eksempelvis kan det være tale om ødelagte klær grunnet lekkasje. 

Advokathjelp ved båtkjøp

Har du kjøpt en båt solgt «som den er» eller med liknende forbehold som lider av en mangel? Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med å fremme ditt mangelskrav overfor selger. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. Videre vil mesteparten av eventuelle videre advokatutgifter normalt dekkes av din forsikring. Ta kontakt ved å ringe eller sende en e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid. 

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved båtkjøp?

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved salg av båt til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Kjøpsloven gjelder på sin side ved båtkjøp mellom to private parter og mellom to næringsdrivende. 

Når foreligger en mangel ved båt solgt «som den er»?

En båt solgt «som den er» har en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller forsømt å gi relevante opplysninger om båten som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger en mangel ved forbrukerkjøp dersom båten er i «dårligere stand» enn kjøper med rimelighet kunne forvente, og i «vesentlig dårligere stand» ved privatkjøp.

Hva er reklamasjonsfristen for mangler?

Reklamasjon må fremsettes «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder. Videre må kjøper overholde den absolutte reklamasjonsfristen. Som hovedregel må kjøper reklamere senest to år etter overtakelse av båten, jf. kjøpsloven § 32 andre ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. Ved forbrukerkjøp gjelder en utvidet frist på fem år fra overtakelse, dersom båten ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Hva kan jeg kreve ved en mangel?

Ved en mangel kan du kreve at selgeren reparerer mangelen, omleverer båten, gir deg et prisavslag eller heve kjøpet, jf. kjøpsloven §§ 30 flg. og forbrukerkjøpsloven kapittel 6. Du kan i tillegg inneha et krav om erstatning.

Kan jeg kreve erstatning etter et båtkjøp?

Ja, erstatning kan bli aktuelt dersom mangelen har påført deg et økonomisk tap utover verdireduksjonen av selve båten. Eksempelvis kan det være tale om ødelagte klær grunnet lekkasje. 

Kilder

Rognlien, Stein og John Egil Bergem. Kjøpsloven med kommentarer, 4. utg., Ebok: Gyldendals Juridiske Kommentarserie, 2020.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Kilder: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/2772078/Bruktkj-p-og–22som-den-er-22-forbehold–masteroppgave-kandidatnummer-77-.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.