Reklamasjon av båt grunnet fuktskader

Reklamasjon av båt grunnet fuktskader

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

Bilde av boken

I saker hvor båten har fuktskader blir det ofte anført at det foreligger mangler ved båtens holdbarhet. Selger anfører som regel i disse tilfellene at fuktskadene har oppstått grunnet kjøpers bruk. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det i disse tilfellene enten er et bevisspørsmål om mangelen forelå ved kjøpstidspunktet, eller om fuktskaden i det hele tatt er en mangel. Kjøpers berettigede forventninger tillegges i denne forbindelse stor vekt. Herunder ser utvalget på hva kjøperen med rimelighet kunne forvente, når man tar i betraktning partenes avtale, båtens alder, og opplysninger om tidligere bruk.


FU-2017-488: Båtkjøper fikk medhold i krav om prisavslag grunnet fuktskader

Kjøperen av en bruktbåt solgt «som den er» reklamerte på fuktskader i båten. Selgeren tilbakeviste reklamasjonen, og mente at klageren var kjent med lekkasjen som førte til fuktskadene. Saken ble klaget inn til Forbrukerklageutvalget, med krav om prisavslag og erstatning. Båten ble solgt gjennom megler, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Spørsmålet i saken var om båten var i vesentlig dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a. Utvalget konkluderte med at fuktskadene bidro til at båten var i vesentlig dårligere stand enn det forbrukeren med rimelighet kunne forvente, og det ble lagt vekt på sakkyndige uttalelser. Kjøperen fikk delvis medhold i kravet om prisavslag og erstatning.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenesanførsler.

Den 27.1.2016 kjøpte klageren en bruktbåt av typen Skarpnes 9100 2000-modell av innklagdefor kr 360 000,-. Båten ble annonsert av AktuellMarin AS, som opptrådte som megler i saken. Det fremgår av kjøpekontrakten at båten overtas i den stand den befant seg ved besiktigelsen. Videre er følgende forbehold inntatt i kjøpekontrakten:«KJØPERERGJORTKJENTMEDATBÅTENHAR EN VANNLEKKASJEI FORCABIN.».

Klageren hevder at båten er mangelfull som følge av omfattende vannlekkasjer og vannskader, samt tilbakeholdte opplysninger om disse. Klageren forklarer at det av kontrakten fremgikk at båten hadde en liten vannlekkasje i forcabin. Dette ble gjentatt av selger ved overtakelse, men i følge selger var lekkasjen kun av bagatellmessig karakter og kunne enkelt utbedres, uten nevneverdige kostnader. I følge klageren viste selger to striper som i følge ham måtte komme fra luken på dekk i forcabinen. Klageren skal da ha spurt selger om båten hadde et vannproblem. Selger skal da ha svart at dette garantert ikke var tilfelle.

Klageren hevder imidlertid at det ved levering viste seg at båten var beheftet med omfattende lekkasjer og betydelige vannskader. Det var angivelig lekkasje fra alle vinduer oppe i cockpit, under targabøyle, og fra et stort hull i dreggluke i baugen. Videre ble det i følge klageren oppdaget fukt og råteskader gjennom hele forcabinen, trapperom (v/ WC) og i midtcabinen i tak vegger og dørk. Klageren anfører at det også ble oppdaget mye fukt og muggsopp bak veggbekledningen i både forcabinen og midtcabinen. Takplatene i begge cabiner var angivelig råteskadet på oversiden, det samme gjaldt alt treverk i bunnen av båten. Klageren forklarer videre at vann rant inn i forcabinen fra dreggluke i baugen, da veggen i dreggluken var ødelagt.

Det kom i følge klageren vann inn i cockpit og ned i motorrom fra vinduene oppe, og fra targabøyle, som ikke var tett på undersiden.

Klageren reklamerte skriftlig på forholdene første gang 30.6.2016.

Klageren har fremlagt takstrapport av 27.5.2016 fra autorisert båttakstmann Kenneth Evensen. Av rapporten fremgår blant annet følgende: «(…) Det blir funnet flere vannlekkasjer en det som ble opplyst i kjøpekontrakten»

«Det er fukt og råte skader gjennom hele for kabin på båten, dette gjelder takplater, benker og gulvplater, det lekker vann fra samtlige vinduer i båten både nede og oppe. Det er mye muggsopp bak skottebekledningen i midtkabinen og stikkøye hvor det også samler seg en hel del vann.»

Klageren har også fremlagt tilleggsrapporter fra Kenneth Evensen datert 28.10.2016 og 9.12.2016. Følgende siteres fra rapporten av 28.10.2016:

«Det er blitt stilt spørsmål rundt skade tid i denne saken og slik jeg ser dette har dette pågått i minst 10 år.

Finer er oppspist av vann, skai og skogtrekk er full av gammelt jordslag og muggdannelse. Båten har vært ut-satt for vann over lang tid og har også hatt vann stående i kjøl og lokerter.»

Videre siteres følgende fra tilleggsrapporten av 9.12.2016:

«Denne båten bærer så mye preg av selvbygg eventuelt halvfabrikat at kvaliteten på båten er helt fraværende både teknisk og kosmetisk.

Båten har så mange tekniske feil at denne bør plasseres på et båt verksted for full gjennomgang og prisoverslag. Hullet i dregg luken må tettes og samtlige vinduer må ut men dette er enkle grep for en båtbygger.

Prisen jeg har satt opp var et forsiktig estimat og må vurderes på nytt ved demontering.

Heving av kjøp vil vel være met hensiktsmessig i dette tilfellet da dette fort kan overstige båtens verdi.»

Videre har klageren innhentet uttalelse fra båtsakkyndig Helge Gangsaas. Han angir følgende i e-post av 6.10.2016:

«Ved besiktigelse fant jeg lekkasjer ved innfestning av vniskjerm/cockpit vinduer. Det var vanndråper på de fleste skruene inne i båten. Dette er lekkasje som tydelig har vært en stund da det var forsøkt å tette fra undersiden med sika. Det samme gjelder innfestning av tarabøylen og kabelgjennomføring til denne. Også her var det forsøkt tettet fra underside med sika. Videre var det vannlekkasje mellom glass og gummipakning, mest sannsynligst grunnet møkk mellom pakninger og glass. Vannskader på takplater og veggpaneler i cabin tyder på at vannlekkasjen har pågått over tid. Mest sannsynligst de siste 2-3 år.»

Klageren krever på bakgrunn av ovennevnte prisavslag oppad begrenset til kr 360 000,-. Som dokumentasjon på kravet er vedlagt skaderapport fra Nilsen Båtbyggeri AS der utbedringskostnadene er estimert til kr 209 813,-. Klageren krever også erstatning for utgifter til sakkyndiguttalelser oppad begrenset til kr 8 737,50. Dokumentasjon på utgifter til sakkyndiguttalelser ligger vedlagt. Det kreves også renter.

Innklagde tilbakeviser klagerens krav. I følge innklagde var klageren kjent med at båten hadde vannlekkasje, noe som også følger av kjøpekontrakten. Verken innklagde eller megler er enig i at dette ble bagatellisert ved salget. Innklagde påstår at han har vært åpen om alt han visste om båten, og at han ikke bagatelliserte noe.

Som følge av lekkasjen og usikkerheten rundt denne, ble også kjøpesummen angivelig redusert. Først fra opprinnelig prisantydning på kr 447 000,-, og deretter fra kr 390 000,- til kr 360 000,-, som i følge innklagde er langt under prisnivå for tilsvarende båter. Det blir fra innklagde hevdet at det for denne kjøpesummen var en klar forutsetning at båten ble solgt «som den er», og at klageren overtok den fulle risikoen for lekkasjen. Innklagde poengterer også at det følger av avtalen at båten har en lekkasje, og at kjøper på denne bakgrunn har overtatt risikoen for at lekkasjen var mer omfattende.

Innklagde hevder også at klageren burde ha undersøkt båten bedre før levering, på bakgrunn av den oppgitte vannlekkasjen og at det ble avdekket vann i båten ved overtakelse. Samtidig påstår innklagde at klageren før kjøpet åpenbart må ha sett at vannkraner/ventiler var korroderte, da dette var synlig på visning.

Videre anfører innklagde at klageren på bakgrunn av den oppgitte vannlekkasjen, burde ha innhentet tilstandsrapport eller tatt forbehold da han inngikk avtalen. Da dette ikke ble gjort hevder innklagde at klageren selv må bære risikoen for at lekkasjen viste seg å være mer omfattende enn antatt.

Samtidig påstår innklagde at klageren skal ha unnlatt å ta godt vare på båten etter kjøpet, blant annet ved å la båten ligge utendørs i de verste vintermånedene med mye dårlig vær.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 3.1.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 2.2.2017 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 14.3.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 17.3.2017 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 22.3.2017.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale et prisavslag oppad begrenset til
kr 360 000,-. Klageren krever også at innklagde betaler erstatning oppad begrenset til kr 8 737,50. I tillegg kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 24.10.2017

III Utvalget ser slik på saken:

Utvalget tar først stilling til om tvisten reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Det følger av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.)§ 1 første og annet ledd at salg til

forbruker omfattes av loven når selgeren eller hans representant opptrer i næringsvirksomhet. Selv om det bare er innklagde som er oppgitt som selger i kontrakten og har undertegnet denne, mener utvalget at kontrakten reguleres av forbrukerkjøpsloven. Utvalget viser til at båten ble solgt gjennom megler, samt at båten var annonsert på finn.no, under navnet til megler og med megler som kontakt for kjøperen. På denne bakgrunn mener utvalget at megler har opptrådt som representant i næringsvirksomhet for klageren, og at tvisten følgelig reguleres av fkjl., jf. lovens §1.

Selv om båten er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger mangel etter fkjl.
§ 17 første ledd a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det foreligger også mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om tingen, eller unnlatt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som selger burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf. fkjl. § 17 første ledd b), jf.§ 16 første ledd bokstav b) og c). Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved levering, jf. fkjl.§ 18 første ledd, jf. §§ 14 og 7.

For ordens skyld bemerkes at mangelansvaret langt på vei er objektivt, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

Ved kjøp av 16 år gammel bruktbåt med en oppgitt vannlekkasje, må det etter utvalgets oppfatning påregnes at det kan forekomme behov for reparasjoner og vedlikehold.

Utvalget mener imidlertid at de nevnte vannskadene og lekkasjene er av et slikt omfang og av en slik karakter, at de medførte at båten var i dårligere stand enn klageren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. fkjl.§ 17 første ledd. I vurderingen har utvalget lagt vekt på uttalelser fra båttakstmann Kenneth Evensen i takstrapport av 27.5.2016 og tilleggsrapport av 9.12.2016, der Evensen hevder at båten har flere vannlekkasjer enn det som er oppgitt i kjøpsavtalen og at kvaliteten på båten er helt fraværende både teknisk og kosmetisk. Utvalget har i vurderingen også sett hen til skaderapport fra Nilsen Båtbyggeri AS av 23.2.2017, der utbedringskostnadene er estimert til kr 209 813,-, noe som etter utvalgets oppfatning må anses høyt.

Ved vurderingen av om vannskadene og vannlekkasjene forelå ved levering, har utvalget lagt vekt på uttalelse fra båtsakkyndig Helge Gangsaas i e-post av 6.10.2016. Utvalget forstår det slik at Gangsaas mener vannlekkasjene har pågått over tid. Videre har utvalget lagt vekt på tilleggsrapport av 28.10.2016 fra Kenneth Evensen, der Evensen hevder at vannskadene/lekkasjene har pågått i minst 10 år. På bakgrunn av forannevnte finner utvalget det sannsynliggjort at båten var beheftet med omfattende lekkasjer og betydelige vannskader på leveringstidspunktet, og at det derfor forelå mangel jf. fkjl.§ 18, jf. §§ 14 og 7.

Innklagde har anført at innklagde på bakgrunn av opplyste lekkasjer burde ha undersøkt eventuelle skader i forkant av kjøpet. Til dette bemerker utvalget at forbrukeren ikke har undersøkelsesplikt etter forbrukerkjøpsloven.

Videre anfører innklagde at klageren må ha sett de korroderte vannkraner/ventiler på visning. Det følger av fkjl.§ 16 tredje ledd at forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe han eller hun kjente eller «måtte kjenne til» ved kjøpet. Utvalget er av den oppfatning at eventuell kunnskap om korroderte vannkraner/ventiler, ikke er tilstrekkelig for at klageren kan antas å «måtte kjenne til» at det var vannlekkasjer og vannskader av et slikt omfang.

Klageren har dermed krav på prisavslag, jf. fkjl.§ 31. Det følger av bestemmelsens første ledd at forbrukeren kan kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Utvalget har i utmålingen sett hen til skaderapport fra Nilsen Båtbyggeri AS, der de totale utbedringskostnadene anslås å være kr 209 813,-. I utmålingen har utvalget samtidig gjort fradrag for antatt standardheving på båten som følge av utbedringen, der utvalget har tatt i betraktning at båten var 16 år. Prisavslaget fastsettes på denne bakgrunn skjønnsmessig til kr 140 000,-.

I tillegg har klageren krav på forsinkelsesrenter regnet fra 30 dager etter at klageren sendte skriftlig påkrav frem til betaling skjer jf. forsinkelsesrenteloven § 3, jf. § 2. Fristen begynner å løpe fra og med dagen etter påkrav var sendt, som i dette tilfellet var klagerens reklamasjon til innklagde av 30.6.2016. Forsinkelsesrenter skal da regnes fra 30.7.2016.

Klageren har også krevd erstatning. Det følger av fkjl.§ 33 første ledd at forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel. På bakgrunn av de vedlagte sakkyndiguttalelser og fakturaer på disse, finner utvalget det sannsynliggjort at utgiftene til sakkyndiguttalelser er lidt tap som følge av at båten har en mangel. Klageren har dermed krav på kr 8 737,50 i erstatning.

I tillegg har klageren krav på forsinkelsesrenter fra 30 dager etter at klageren har sendt skriftlig påkrav til betaling skjer, jf. forsinkelsesrenteloven § 3, jf. § 2. Fristen skal regnes fra og med dagen etter påkrav var sendt, som i dette tilfellet var klagerens klage til Forbrukerrådet av 3.1.2017. Forsinkelsesrenter skal da regnes fra 2.2.2017.

 

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

1. Innklagde plikter å betale kr 140 000,– kroneretthundreogførtitusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum av kr 140 000,- fra 30.7.2016 frem til betaling skjer.

2. Innklagde plikter å betale kr 8 737, 50 – kroneråttetusensyvhundreogtrettisyvogfemtiøre – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum av kr 8737,50,- fra 3.2.2017 frem til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2016-43: Fuktskade ga krav på utbedring

Kjøperen av en ny seilbåt reklamerte flere feil, herunder fuktskader. Selgeren avviste reklamasjonen, og mente skadene skyldtes kjøperens egen bruk. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om utbedring. Kjøpet sto mellom en næringsdriver og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Utvalgt tok for seg spørsmålet om det forelå kjøpsrettslige mangler etter forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd, bokstav b. Det ble konkludert med at det forelå mangler etter § 15 annet ledd, bokstav b, som kjøper hadde krav på å få rettet. Kjøper fikk derfor medhold i krav om utbedring av fuktskadene.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 24.5.2012 kjøpte klageren en ny Bavaria 32 seilbåt av innklagde for kr 649 800,-.

Klageren anfører at det allerede ved leveringen av båten ble avdekket en rekke feil. Han forklarer at noen feil er utbedret av innklagde, at enkelte feil er utbedret av ham selv, og at noen feil har blitt avdekket etter hvert. Klageren hevder at hovedproblemet har vært lekkasjer. Han anfører at dette forholdet også skal ha ført til dårlig inneklima i båten, samt følgeskader på inventar som for eksempel ødelagte madrasser. Klageren anfører at innklagde skal ha forsøkt å utbedre flere ganger, men uten å oppnå et vellykket resultat.

Klageren har laget en liste over feil han mener båten er beheftet med. For det første anfører han at dieselmåler er defekt. Han anfører at både han og servicemann har byttet giver en gang, men at den fortsatt ikke fungerer. Klageren anfører også at båten har kjølevannslekkasje. Han anfører at alarmen gikk fem minutter etter levering. Klageren anfører at han selv har utbedret en lekkasje, men at det fortsatt er en liten lekkasje som ikke er lokalisert. Klageren anfører også at septiktankmåleren er defekt og at innklagde ble informert om dette 20.9.2012. Han skal selv ha byttet giver desember 2012, som skal ha vært en tilfredsstillende løsning, til problemet igjen oppstod 25.6.2013. Klageren hevder at det er også er feil ved gelcoat i cockpit. Det skal ha blitt påbegynt utbedring av dette i juli 2012, men utbedringen skal enda ikke være ferdig. Klageren opplyser at dette må gjøres om igjen, og at servicemann i Trondheim har påstartet arbeidet. Videre anfører han at det er feil på vinsjer, som oppstod allerede i juni 2012. Beslag skal ha blitt byttet i Stavanger juli 2013, men feilen skal fortsatt være tilstede. Klageren hevder også at stikkontakt for landstrøm er defekt. Klageren skal som en midlertidig løsning ha montert en ny kontakt. Videre anføres det at teak i cockpit og badeplattform løsner. Dette skal klageren ha meldt fra om til innklagde høsten 2012.

Videre hevder klageren at madrassene i båten er vannskadet. Han anfører at forhandler har lovet å erstatte madrassene, og viser til e-post av 2.1.2013 der Lunde Båt Vest AS ved Flemming Henriksen skriver følgende: «Madrassen som er skadet bil bli erstattet fra oss (det vil dessverre være opp til 8 ukers leveringstid da trekket må bestilles fra verftet.)». I tillegg hevder klageren at det nylig har oppstått to andre feil, periodisk feil på batterilader og defekte dempere til badeplattform. Klageren krever at alle de anførte feilene utbedres av innklagde.

Klageren har fremlagt en sakkyndig uttalelse fra Hans Forland, som er godkjent besiktigelsesmann i Kongelig Norsk Båtforbund. Uttalelsen baserer seg på befaring foretatt den 7.12.2015. I uttalelsen heter det følgende:

«Gjeldende båt, en Bavaria Cruiser 32, ble kjøpt ny av Lunde båt, Stavanger, våren 2012.
Iflg kjøper observertes, og påpektes overfor selger på overtagelsdato, at det lakk vann inn gjennom ledningsgjennomføringene ved masten på hyttetaket.
Eier har selv utbedret lekkasjen, og krever Lunde Båt for vannskadene som har oppstått. Lunde Båt på sin side hevder, iflg eier, at vannskadene ikke skyldes lekkasje, men kondens som følge av dårlig vedlikehold og lufting.
I denne forbindelse har eier bedt meg inspisere båt og evt fuktskader.
Båten fremstår som normalt ryddig og værer ingen synlige preg av høy slitasje eller manglende vedlikehold.
Ved inspeksjon av hyller og skap langs skutesidene finner jeg tydelige tegn til fuktskader på styrbord side. Her observeres blåmann og korrosjon på metall og skruer. Disse funnene gjøres KUN på styrbord side. På babord vises ingen tegn til tidligere fukt eller korrosjon. Pga at skadene kun er lokalisert til styrbord side kan man utelukke at dette skyldes kondens.»

Det er også fremlagt en omfattende e-post korrespondanse mellom partene. Den 28.6.2013 skrev innklagde følgende:

«Vedrørende reklamasjon og oppfølging på DE-BAVY32U7K112. Se mine svar i rødt:
Skadet serviceluke: Vi bestiller ny.

El-Skjema mangler: Dette er ikke noe som skal ligge ved båten og følgelig ikke en mangel eller reklamasjon. Jeg har lagt ved beskrivelse på paneler om bord i båten.
Mindre gelcoatskade i baugen: Vi ser på denne og forsøker rubbing/polering.
Septikmåler virker ikke: Når denne kommer opp på 75%vil den utløse en alarm for full septik. Da må man tømme tanken for så å kvittere ut alarmen ved å holde return knappen inne en liten periode.

Den viser ikke nivåer men vil slå ut på 75% full tank. Om det ikke er dette bytter vi giveren. Dieselmåler må kalibreres: Dieseltankmåleren vil aldri være helt konkret da det er nivåer inne i tanken som gjør at dieselen flytter seg frem og tilbake.
Vinsjer, feil på selvlåsebeslag: Dette har vi aldri vært borti før så her mistenker vi en brukerfeil i og med at den har røket to ganger. Vi kan bestille ny på kundens regning.

Oppsprukket Iroko i cockpit. Dette må vi se på og muligens bytte noen staver. Gelcoatskade i cockpit. Dette fullfører vi.
Venter på bestilt madrass: Vi har bestilt trekk som sendes når det ankommer oss. Dreneringshull i rom under cockpit: ?

Lekkasje ved gjennomføringene til ledningene ved masten: Om ikke kunden har lagt egen ledninger her tetter vi disse med sika fra oversiden.
Lekkasje under køye bak stuerom: Vi fant ingen lekkasjer når vi var i Trondheim. Tar en ny kontroll når båten er inne.

Jeg har sendt denne videre til Selfa Arctic for å beramme en tid på denne. Imidlertid er dette en litt større sak som krever godkjenning av vår daglige leder. Jeg avventer hennes svar før jeg kan gå videre med denne. Jeg gir en tilbakemelding på mandag 01.07.12.»

Innklagde avviser at det er lekkasjer i båten, og hevder at dette er kondensproblemer. De hevder at de har sjekket båten flere ganger og at det ikke er tegn til lekkasje. Innklagde anfører at det er svært tydelige kondensskader og viser til fremlagte bilder. De hevder at kondensskadene skyldes bruk og manglende lufting. Innklagde anfører at båten er dårlig vedlikeholdt. De anfører også at det må stilles spørsmålstegn ved den sakkyndige rapporten og innklagde hevder at denne er misvisende. De fremholder at de har utbedret en rekke feil.

Innklagde har akseptert å utbedre teak i cockpit, badeplattform og gelcoatskaden. Hva gjelder dieselmåler så anfører de at denne er sjekket og byttet. Innklagde anfører at feil på vinsjer ser ut som at kommer fra ytre slag og at det er brukket av deler. Hva gjelder periodiske feil på batterilader og defekte dempere anfører de at dette skal sjekkes.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 23.8.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 4.9.2015 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 4.12.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 28.12 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 5.1.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal utbedre de påklagde feilene ved båten. Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 1.7.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Utvalget bemerker innledningsvis at Lunde Båt Vest AS med organisasjonsnummer 986 550 844 ble fusjonert inn i innklagde den 23.10.2013. Innklagde vil dermed også være ansvarlige for avtaler klageren har inngått med Lunde Båt Vest AS.

Saken gjelder kjøp av ny seilbåt mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b) at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. §14og§7.

Utvalget bemerker at det er klageren som har bevisbyrden for de omstendigheter som kravet bygger på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Klageren har anført at båten er beheftet med flere feil, herunder feil ved dieselmåler, kjølevannslekkasje, defekt septiktankmåler, gelcoat i cockpit, feil på vinsjer, defekt stikkontakt for landstrøm, teak i cockpit og badeplattform løsner, vannskadede madrasser, periodisk feil på batterilader, samt defekte dempere til badeplattform. Utvalget tar først stilling til fuktproblemene.

Hva gjelder fuktproblemene er partene uenige om hvorvidt dette skyldes manglende vedlikehold eller en iboende svakhet ved båten. Med vekt på sakkyndig uttalelse fra Hans Forland finner utvalget det sannsynliggjort at det er tydelige tegn til fuktskader på styrbord side og at det er observert blåmann og korrosjon på metall og skruer, samt at dette kun er på styrbord side. Forland legger til grunn at skadene ikke kan skyldes kondens, ettersom de kun er lokalisert til styrbord side. Da innklagde ikke har fremlagt noen uavhengig uttalelse som kan svekke Forlands konklusjoner, legger utvalget til grunn at fukten ikke kan skyldes kondens. Utvalget finner det således sannsynliggjort at fuktskadene skyldes en iboende svakhet ved båten som kan føres tilbake til leveringstidspunktet. Det foreligger dermed en kjøpsrettslig mangel, jf. fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b), og klageren kan kreve denne utbedret, jf. fkjl. § 29 første ledd.

Med vekt på fremlagt korrespondanse mellom partene finner utvalget det dokumentert at innklagde har forpliktet seg til å utbedre treverk i cockpit, badeplattform og gelcoatskade. Utvalget finner det også dokumentert at Lunde Båt Vest AS har forpliktet seg til å utbedre vannskadede madrasser. Da innklagde har overtatt dette firmaets forpliktelser, vil de være forpliktet til å utbedre vannskadede madrasser. Utvalget legger da til grunn at innklagde på bakgrunn av etterfølgende avtaler mellom partene er forpliktet til å utbedre treverk/teak i cockpit, badeplattform, gelcoatskade, samt madrasser.

Hva gjelder de øvrige påklagde feil finner utvalget det ikke tilstrekkelig dokumentert at disse utgjør kjøpsrettslige mangler. Utvalget bemerker at det ikke er fremlagt dokumentasjon for at båten på nåværende tidspunkt har defekt dieselmåler, feil på vinsjer, defekt stikkontakt eller feil på batterilader som kan føres tilbake til leveringstidspunktet. Klageren gis således ikke medhold i sitt krav om utbedring av defekt dieselmåler, feil på vinsjer, defekt stikkontakt eller feil på batterilader.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å utbedre fuktskader, gelcoatskade, teak i cockpit, badeplattform og madrasser på seilbåten tilhørende innklager.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2016-705: Fuktskader ga ikke medhold i krav om erstatning

Kjøper av båt solgt «som den er» reklamerte på kjøpet ettersom det ble oppdaget fuktskader i båten. Selgeren avviste kjøperens krav. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om erstatning. Ettersom kjøpet stod mellom to private parter, kom kjøpsloven til anvendelse. Spørsmålet i saken var om båten var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Utvalget fant det ikke godtgjort at fuktskadene var av et slikt omfang da kjøper reklamerte, som da kjøper overtok båten. Det ble konkludert med at båten ikke var i dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente. Det ble ikke gitt medhold i kravet om erstatning

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 7.6.2014 en 1996-modell SEA RAY 290 fra innklagde for kr 400 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det følger av fremlagt kjøpekontrakt at båten selges «som den er». Videre er det krysset av «nei» for om båten har problemer med blant annet «lekkasje, råte, skader». Båten ble besiktiget og prøvekjørt.

Klageren opplyser at ved klargjøring av båten på forsommeren 2015 oppdaget han ved en tilfeldighet råte i båten. Ifølge klageren oppdaget han at veggene i skottet ved stikk-kabinen ikke hadde forventet stivhet. Ved nærmere undersøkelse avdekket han råte i område rundt vanntank og dusj. Ifølge klageren hadde råten utviklet seg videre inn på motorrommet.

Klageren kontaktet forsikringsselskapet, som avslo å dekke skadene. Det følger av fremlagt e-post, datert 8.6.2015, fra Tryg Forsikring følgende:

«Ifølge takstmann har båten store råteskader i rammeverk. Skadene har fått utvikle seg over flere/mange år.»

Klageren har fremlagt kostnadsvurdering fra Dag Løvall ved Tryg Freelance Øst. Det følger av fremlagt vurdering, datert 3.6.2016, at utbedringskostnadene beløper seg til kr 50 000,-. Det står at langsgående stringer må byttes på grunn av store råteskader i rammeverk.

Videre innhentet klageren prisvurdering fra Maritim Vedlikehold & Båtutleie, datert 15.6.2015. Vurderingen kostet kr 1 961,-, jf. fremlagt faktura. Det står følgende i fremlagt prisoverslag:

«Vann lekkasje fra vann rør i forbindelse med vann /varmtvannstank. Lekkasje overtid har årsaket råte i kryssfinerplater som ikke er coatet i rørgjennomføring. Visuelt er skadene begrenset til ca 1 m2 rundt instillasjonen. Ned sliping av overganger og klargjøring for tilpasning av ny vannfast kryssfiner med rørgjennomføring. Opp støp med glassfibermatter og polyester med coating. (…) kostnader med materiell er estimert til kr 12 600,- + mva.»

Klageren reklamerte 19.7.2015 til innklagde og krevde erstatning for fremtidige utlegg knyttet til utbedringen av råteskadene. Innklagde ba klageren sende bilder og informasjon for å vurdere videre steg. Innklagde avviste deretter ansvar for de påklagde råteskader. Klageren satte båten inn til MB Service for utbedring. Utbedringen kostet kr 44 175,- jf. fremlagt faktura, datert 3.11.2015.

Klageren gjør gjeldende at innklagde har gitt feil opplysning om båten da den hadde råteskader. Klageren viser til kjøpekontrakten hvor det er krysset av for «nei» om båten har råte. Klageren anfører uansett at opplysningen er av en slik art at han ikke kunne påregne omfattende råteskader.

Klageren krever på denne bakgrunn at innklagde betaler ham et prisavslag på kr 44 175,- og erstatning på kr 1 961,-. I alle tilfeller krever klageren renter.

Innklagde avviser klagerens krav. Innklagde avviser at han kjente til råteskadene, og at han heller ikke hadde noen grunn til å tro at båten hadde råteskader. Innklagde mener derfor det ikke kan tillegges særlig vekt at han krysset av «nei» for om båten hadde råteskade. Innklagde stiller videre spørsmål ved prisoverslaget og omfanget av råteskadene. Innklagde viser til at skaden ble taksert til kr 12 600,- av Maritim Vedlikehold & Båtutleie. Innklagde er av den oppfatning at klageren ikke har fremlagt dokumentasjon som forklarer den økte utbedringskostnaden eller omfanget av råteskaden.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 10.2.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 15.1.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 13.4.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 14.4 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 19.4.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham et prisavslag på kr 44 175,- og kr 1 961,- i erstatningsoppgjør. Det kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 19.11.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom to private parter, og reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Selv om en gjenstand er solgt «som den er», foreligger det mangel dersom selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den, eller dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. kjl. § 19 første ledd.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, reklamerer til selgeren, jf. kjl. § 32 første ledd.

Utvalget har under noe tvil kommet til at klageren reklamerte innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget råteskadene. Utvalget viser til at råteskadene hadde oppstått steder som var vanskelig tilgjengelig. Utvalget finner således at klageren ikke burde oppdaget råteskadene før han faktisk gjorde det i slutten av mai 2015. Det følger av klagerens forklaring at han reklamerte til innklagde to måneder etter oppdagelsen. Utvalget finner at dette er innen rimelig tid, sett hen til at det må påregnes noe tid til undersøkelse av forholdene. Reklamasjonen er således rettidig.

Utvalget har ikke grunnlag for å si at innklagde har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om de påklagde forholdene ved båten. Det er på det rene at det i kjøpekontrakten er krysset av i nei- rubrikken på spørsmål om båten hadde problemer med råte eller lekkasje. Utvalget finner imidlertid ikke at dette er feilopplysninger som rammes av kjl. § 19 (1) (a). Etter utvalgets syn kan slike avkrysninger på spørsmål i en standard kjøpekontrakt normalt ikke anses som noen form for garanti, men må forstås med den begrensning at svarene kun refererer seg til det selgeren har kunnskap om. Utvalget har ikke holdepunkter for at innklagde hadde kunnskap om skaden, og båten er ikke mangelfull i medhold av kjl. § 19 (1) (a).

Spørsmålet er således om båten er i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med, jf. kjl. § 19 første ledd c). Videre må mangelen ha vært til stede ved leveringen, jf. kjl. § 21 første ledd jf. § 13 første ledd jf. § 6.

På bakgrunn av uttalelsene fra Tryg Forsikring og Maritim Vedlikehold & Båtutleie, finner utvalget det sannsynliggjort at det var fuktskader på båten da klageren overtok den. Fuktskader utvikler seg imidlertid over tid, og det antas derfor at skadene har forverret seg i klagerens eiertid. Det vises til at det gikk over ett år før klageren oppdaget de påklagde skadene og at det skal ha vært lekkasje fra et av rørene til vanntanken.

Utvalget finner det således ikke godtgjort at skadene på overtakelsestidspunktet var av et slikt omfang at båten var i vesentlig dårligere stand enn hva som var påregnelig. Det må videre vektlegges at fuktskader er et kjent problem i eldre båter, og må således påregnes til en viss grad. Sett hen til dette, finner utvalget det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at båten var i vesentlig dårligere stand enn hva klageren hadde grunn til å regne med ved overtakelsen i juli 2014. Klagen har ikke ført frem.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.