Reklamasjon av båt grunnet motorhavari

Reklamasjon av båt grunnet motorhavari

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

Bilde av boken

Ved motorhavari anføres det ofte av kjøper at det foreligger mangler ved båtens holdbarhet og egenskaper. Selger anfører som regel i disse tilfellene at motorhavariet er et resultat av kjøperens bruk. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen legges vekt på kjøpers berettigede forventninger, sett hen til partenes avtale, båten eller motorens alder, og opplysninger selger har gitt om tidligere bruk.


FTU-2015-597: Krav om prisavslag grunnet motorhavari førte ikke frem

Kjøper av en båt solgt «som den er» reklamerte på motorhavari. Selgeren avviste kravet, og mente at det ikke var dokumentert at feilen forelå ved overtakelsestidspunktet. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, hvor kjøper krevde prisavslag. Ettersom kjøpet ble inngått mellom to private parter, kom kjøpsloven til anvendelse. Spørsmålet i saken var om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19. Utvalget fant at det ikke var dokumentert en kjøpsrettslig mangel. Det ble lagt vekt på manglende undersøkelser, samt ukjent årsak til feilen. Klageren fikk derfor ikke medhold.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 1.2.2014 en 1989-modell Bayliner 1752 Capri Cuddy fra innklagde for
kr 62 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det følger av kjøpekontrakten at motoren er en 1989-modell. Videre står det at båten er besiktiget på land.

Klageren opplyser at første gangen hun prøvekjørte båten var i juni 2014. Ifølge klageren stoppet motoren å virke på denne turen. Klageren opplyser at hun fikk motoren i gang, men at den kort tid etter stoppet igjen, og at dette skjedde gjentatte ganger. Klageren engasjerte servicemann fra Aquatech AS for å undersøke problemet.

Klageren har fremlagt en skriftlig uttalelse fra Aquatech AS som besiktiget motoren og utførte kompresjonstest. Der står det følgende:

«resultat av kompresjonstest viser at det er 0 psi i trykk på midtre sylinder og lav kompresjon på resten. Dette har sannsynligvis kommet over tid. Utbedring vil komme på ca 30000,-. Ikke lønnsom grunnet alder og generell slitasje.»

Klageren gjør gjeldende at båten er mangelfull, og krever at innklagde betaler henne et prisavslag på kr 30 000,-. Det kreves renter.

Innklagde avviser klagerens krav. Innklagde er av den oppfatning at klageren ikke har dokumentert at feilen forelå ved overtakelsestidspunktet. Ifølge innklagde virket båten som den skulle ved overtakelsestidspunktet. Uansett mener innklagde at det må være påregnelig at det kan skje ting med en motor fra 1989.

Innklagde betviler at båten ikke ble tatt i bruk før juni 2014. Innklagde gjør gjeldende at det uansett er merkelig å reklamere så lenge etter kjøpet.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 14.7.2014 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 5.8.2014 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 16.3.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 10.4 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 14.4.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne et prisavslag på kr 30 000,-. Det kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 01.10.2015

III. Utvalget ser slik på saken:

Kjøpet ble i den foreliggende sak inngått mellom private. Saken skal således vurderes etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1 første ledd.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter kjl. § 19 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. § 6 eller § 7, samt § 21 første ledd.

For ordens skyld bemerkes at mangelansvaret er objektivt, noe som langt på vei innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over det forhold som utgjør mangel.

Slik saken er opplyst er det ingen holdepunkter for at innklagde har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake opplysninger om båten. Spørsmålet er dermed om båten er i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Det er den som påstår at det foreligger en mangel som har bevisbyrden for at dette er tilfellet. I denne saken dreier det seg om en 25 år gammel båt, og klageren måtte derfor være forberedt på at det ville oppstå feil og reparasjonsbehov. Slitasjefeil anses i den sammenheng ikke å utgjøre kjøpsrettslige mangler. Om motorfeilen skyldtes slitasje og/eller motorens alder er ikke avklart. Den fremlagte uttalelsen fra Aquatech AS gir ingen avklaring av spørsmålet idet det kun er utført om kompresjonstest. Sett hen til båtens alder, at det ikke er utført videre undersøkelse av motoren, og at årsaken til feilen er ukjent, finner utvalget det ikke sannsynliggjort at det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Klagen har ikke ført fram.

IV Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2013-307: Krav om heving grunnet motorhavari fikk medhold

Kjøper av en ny båt reklamerte på kjøpet, grunnet motorhavari. Selger avviste reklamasjonen. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget, med krav om heving av kjøpet av motoren. Subsidiært krevde kjøper omlevering av motor. Kjøper ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse. Utvalget konkluderte med at det forelå en mangel, og det avgjørende spørsmålet i saken var om det var sannsynliggjort at mangelen eksisterte ved risikoens overgang, jf. forbrukerkjøpsloven § 18. Det tilkommer selger å bevise at mangelen ikke forelå ved risikoens overgang. Utvalget kom til at det ikke var dokumentert at mangelen ikke forelå på dette tidspunktet, og klageren fikk derfor medhold i sitt krav om heving.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 10.4.2012 en ny båt av type Arimar 270 Elite for kr 59 800,- av innklagde. Ifølge klageren ble verdien av motoren på båten anslått til kr 27 000,-.

Klageren har opplyst at han den 6.7.2012 fikk kortslutning av motor, og at han måtte reddes av den danske kystredningstjenesten dagen etter. Motoren hadde på det tidspunktet kun vært kjørt i 10 timer totalt.

Klageren tok samme dag kontakt med innklagde per sms, og informerte om at «Hondaen har streiket, hvem kontakter jeg for å få fikset/reparert den?» Innklagde skal i sms tilbake ha informert om hvilke prosedyrer for reklamasjon som måtte følges, at de ville kontakte Kellox AS (Honda), og deretter komme tilbake til klageren. Ifølge innklagde ble Kellox og flere av deres forhandlere forespurt om å undersøke motoren, men ingen kunne gjøre dette før medio august 2012. Innklagde skal ha informert klageren om dette per sms, samtidig som det ble presisert at motoren måtte leveres til et godkjent merkeverksted, dersom det eventuelt skulle godtas som reklamasjon.

Klageren informerte i sms til innklagde den 10.7.2012 at han hadde kjøpt ny motor som ville bli levert dagen etter, og viste i den forbindelse til at motorhavariet allerede hadde spolert fem dager av ferien.

Motoren ble i august 2012 levert til Ribspesialisten Akershus MarineService. I e-post 7.8.2012 fra dette verkstedet opplyses det at de er «autorisert på Honda og kan da i samsvar med teknisk hos kellox avgjøre event. reklamasjon på ditt produkt», og at motoren «er død». Det ble videre utttalt at

«Dette skyldes nok en hendelse/uhell i forbindelse med løfting handling av jolle opp og ned fra stor båt».

Skaden på motoren ble rapportert til klagerens forsikringsselskap den 7.9.2012, men ble der avvist som en forsikringssak da det ble konkludert med at skaden skyldtes en monteringsfeil fra innklagdes side.

Det er fremlagt en takstrapport av skaden fra Are Wiig Båt og Takst datert 13.9.2012, som konkluderer med at årsaken til skaden var monteringsfeil av kabelen mellom styrekonsoll og påhengsmotor.

Det ble gjennomført en rekonstruksjon av Are Wiig Båt og Takst i slutten av oktober 2012, og konklusjonen etter denne rekonstruksjonen var den samme som tidligere, jf. e-post fra Are Wiig den 29.10.2012, hvor det uttales: «Jeg er overbevist om at kabelen har blitt skadet av at den lå inntil mekanismen til den svingbare seteryggen på førersetet. Sårene på kabelen tyder på at denne er klemt mellom røret som går opp gjennom seteryggen og ned på andre siden, og det åpne «V» beslaget som er festet på siden av sittebenken ned mot dørken på båten. Tidligere fremlagt teori om at det er «løftet» i kabelen ser jeg ikke som aktuell skadeårsak. Hvordan denne kabelen har kommet i denne posisjonen, (om den ikke har vært tilfredsstillende festet ved montering, om f.t. har brukt makt på kabelen for å få den til å havne i denne posisjonen eller annet) kan ikke jeg si med sikkerhet, og det er tydelig at f.t.`s ord står mot montør/leverandørs ord her.»

I e-post av 17.10.2012 fra Best Claims AS v/Ove Hjort, som behandlet klagerens forsikringskrav på vegne av forsikringsselskapet Navigators & General, ble det gitt uttrykk for forbauselse over at saken ikke var løst som en reklamasjonssak, idet det ble lagt til grunn at kabelen mest sannsynlig ikke var lagt ordentlig på plass ved monteringen.

I e-post fra klageren til innklagde den 30.7.2012 fremsettes det krav om heving av kjøpet for så vidt gjelder motoren.

Klageren fastholder at motoren havarerte som følge av mangelfull montering av kabel fra innklagdes side, og krever prinsipalt heving av kjøpet slik at han får tilbakebetalt kr 20 792,-, samt erstatning for redningskostnader kr 4 621,-. Subsidiært krever han omlevering av motor.

Innklagde avviser klagerens krav, og hevder at motorhavariet skyldes at klageren har dradd ledningen ut av konsoll, slik at denne har kommet i klem og fått skade. Det vises til at innklagde sammen med klageren foretok en testkjøring med båten den 13.5.2012, og at den aktuelle kabelen ikke var trukket ut på dette tidspunktet. Ifølge innklagde ville det vært umulig å unngå å legge merke til det, dersom kabelen hadde vært utstrekt. Innklagde påberoper seg også selgers utbedringsrett.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 3.1.2013 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 10.1.2013 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 20.2.2013, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 4.3. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 7.3.2013.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving av kjøpet, slik at han får tilbakebetalt kr 20 792,- , erstatning for redningskostnader kr 4 621,- samt renter. Subsidiært krever han omlevering av motor.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 29.04.2013

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Motorhavariet skjedde ca. tre måneder etter kjøpet, og den såkalte presumpsjonsregelen i fkjl. § 18 andre ledd må da vurderes. Det heter her at «Hvis ikke annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.»

I den foreliggende sak er det fra klagerens side hevdet at motorhavariet skyldtes monteringsfeil fra innklagdes side av kabelen mellom styrekonsoll og påhengsmotor, mens det fra innklagdes side hevdes at skaden skyldes brukerfeil fra klagerens side ved at den aktuelle kabelen har blitt trukket ut av posisjon og derfor fått klemskader. Det er fremlagt sakkyndige uttalelser som trekker i begge retninger.

Den såkalte presumpsjonsregelen i fkjl. § 18 andre ledd kommer til anvendelse i denne saken. Dette innebærer at det er innklagde som har bevisbyrden for at mangelen ikke skriver seg tilbake til leveringstidspunktet. Utvalget kan ikke se at innklagde i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort dette, og legger dermed til grunn at motoren er mangelfull.

Det følger av fkjl. § 32 at forbrukeren kan heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Ribspesialisten Akershus MarineService har i e-post 7.8.2012 opplyst at motoren er «død», og klageren har opplyst at innklagde kastet motoren da de fikk den overlevert. Innklagde har ikke imøtegått dette, og utvalget legger derfor til grunn at motoren var så skadet at det ikke var lønnsomt å utbedre motoren. Mangelen må derfor anses å være ikke uvesentlig.

Innklagde har påberopt seg selgers utbedringsrett, jf. fkjl. § 29 tredje ledd. Utvalget kan ikke se at innklagde fremsatte tilbud om verken utbedring eller omlevering da klageren reklamerte per sms den 6.7.2012. Innklagde skal kun ha informert om viktigheten av at motoren ble levert til et merkeverksted for undersøkelse, men at dette kunne ikke skje før i midten av august 2013. Utvalget finner på denne bakgrunn at avhjelp uansett ikke kunne ha skjedd innen «rimelig tid», slik fkjl. § 30 første ledd krever. Klagerens hevingsrett er dermed i behold.

Ved heving skal partene tilbakeføre det de har mottatt, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Verdien av motoren skal ha vært kr 27 000,-, mens klageren kun har krevd kr 20 792,- i hevingsoppgjør. Utvalget legger derfor til grunn at det beløpet som skal tilbakeføres til klageren er kr 20 792,-. Det fremgår av sakens opplysninger at motoren allerede er overlevert til innklagde og deretter kastet. Klageren tilkjennes forsinkelsesrenter fra reklamasjonsdato den 6.7.2012 og til betaling skjer, jf. fkjl. § 50 andre ledd, første punktum.

Klageren har krevd erstatning kr 4 621,- for redningsutgifter til den danske kystredningstjenesten. Beløpet er dokumentert og tilkjennes i sin helhet, jf. fkjl. § 33 første ledd. Klager har krevd renter, og har krav på dette i medhold av forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100. Ifølge § 2 starter rentene å løpe 30 dager etter at det er fremsatt skriftlig påkrav i tilfeller hvor påkrav ikke er fastsatt på forhånd. Påkrav ble fremsatt i brev av 29.11.2012 fra klagerens prosessfullmektig til innklagde, og renter
tilkjennes fra 28. desember 2012.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

  1. Innklagde plikter å betale kr 20 792,- – kronertjuetusensjuhundreognittito 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 6. juli 2012 til betaling skjer.
  2. Innklagde plikter å betale kr 4 621,- – kronerfiretusensekshundreogtjueen 00/100 til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 28. desember 2012 til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2016-1752: Kjøper fikk medhold i heving av kjøp av båt grunnet motorhavari

Kjøper av en båt solgt «som den er», reklamerte på motorhavari.  Selgeren avviste reklamasjonen, og mente at manglene ikke forelå ved kjøpstidspunktet. Saken ble klaget inn til forbrukertvistutvalget, med krav om heving. Ettersom kjøpet sto mellom to private parter, kom kjøpsloven til anvendelse.

Utvalget tok for seg spørsmålet om båten var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19. Utvalget fant at på tross av at båten var 19 år gammel, med en 16 år gammel motor, at motorfeilen medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kunne regne med i forhold til prisen og forholdene ellers. Det ble her lagt avgjørende vekt på at motoren hadde massive skader, og at disse viste seg umiddelbart etter første gangs bruk. Klageren fikk derfor medhold i kravet om heving.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 2.8.2015 en 1996-modell Ibiza 20 sport med Mariner motor med registreringsnummer AAG 778 fra innklagde for kr 95 000,-. Det følger av fremlagt kjøpekontrakt at motoren er byttet og det er krysset av «nei» for problemer med motoren. Endelig står det at båten selges «som den er». Salgsannonsen for båten er fremlagt.

Klageren opplyser at innklagde før kjøpet skal ha opplyst at motoren var i god stand, servicer var utført, at impeller var byttet året før og bare kjørt 15 min i 2015. Ifølge klageren prøvekjørte han båten forsiktig og den virket ok. Båten ble deretter fraktet hjem til klageren.

Klageren opplyser at 3.8.2015 skulle han bruke båten for første gang, og at den var veldig vanskelig å starte. Ifølge klageren kjørte han en liten tur, hvor motoren flere ganger stoppet og til slutt ikke ville starte igjen. Klageren opplyser at det luktet svidd fra motoren og at den hadde blitt så varm at ledninger hadde smeltet fast i blokken.

Klageren opplyser at han varslet innklagde om motorstoppen, og deretter satte motoren på verksted. Klageren har fremlagt faktura fra HK Motorservice AS, datert 10.8.2015, på kr 1 780,- for undersøkelse av båten. I fakturaen står det følgende:

«kontroll, inspisert smeltet kabler osv som er isolert av ier etter at motor gikk varm, startmotor, varsler på oljepumpe (at motor for for lite oljesmøring) tatt kom test, mangler helt på #5 + riper og dårlig på «#1 og 3, tatt av topplokk for kontroll, skjært på 5 + riper på 1 + 3, tatt bilder av impeller som motor var levert med som kun var gått 15 min og satt montert når motor gikk varm, denne var helt ødelagt, men kan ikke si alder pga uoriginal er ikke stemplet med årstall, impeller har slitasje på bladene som ikke tilsier at denne er ny. Del til Warm Up Kit er smeltet i topplokket (se bilder) ellers det tatt bilder og dokumentert skjæring og defekt impeller, det er ikke mulig å fastslå rep kostnad nøyaktig uten og demontere motor helt i biter, men det er ikke noen tvil om at denne uten og demontere, man kan si at reparasjon overstiger motorens verdi og ikke er lønnsomt».

Bildene er fremlagt.

Klageren hevder i tillegg at det ble avdekket at alarmen for temperatur og oljepumpen var frakoblet. Videre opplyser klageren at han byttet bensinslangen og impeller.

Klageren gjør gjeldende at båten er mangelfull på grunn av motorhavariet. På denne bakgrunn krever klageren at de innklagde betaler ham et prisavslag på kr 40 000,- for bytte av motoren. Klageren viser til at motoren mest sannsynlig er en 1999-modell, og at en tilsvarende motor vil koste kr 40 000,-.

Subsidiært krever klageren å heve kjøpet med tilbakebetalinga av kjøpesummen. I alle tilfeller krever han erstatning på kr 1 780,- for undersøkelse av motoren og renter.

Innklagde nr.1 avviser klagerens krav. Han viser til at båten fungerte fint før overtakelsen. Videre bemerker han at det aldri ble uttalt at impeller var nye av året. Innklagde nr. 1 mener i tillegg at det må vektlegges at det har vært utført service på båten, jf. fremlagt faktura fra Holmsbu Marineservice AS, datert 31.7.2013, på kr 4 634,-. Innklagde opplyser at båten hadde vært lite brukt de to siste årene. Innklagde nr. 1 anfører at tilsvarende motor koster kr 30 000,-.

Innklagde nr. 2 har ikke gitt noen uttalelse.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 20.8.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 26.8.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 28.10.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 7.11 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 23.11.2015.

Klageren har nedlagt prinsipalt påstand om at innklagde skal betale ham et prisavslag på kr 40 00,- og kr 1 780,- i erstatningsoppgjør. Det kreves renter. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 95 000,- i hevingsoppgjør.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 2.6.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Utvalget legger til grunn at de innklagde solgte båten til klageren sammen, og er etter dette å anse som solidarisk ansvarlige for eventuelle mangler på båten.

Saken gjelder kjøp av en brukt båt mellom to private parter, og forholdet reguleres av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1 første ledd

Det følger av kjl. § 19 første ledd at selv om en ting er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om tingen, eller dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

For ordens skyld bemerkes det at mangelsansvaret er objektivt etter kjl. § 19 første ledd bokstav c), noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. kjl. § 21, jf. § 13 førsteledd,jf.§6og§7.

Utvalget har ikke grunnlag for å anta at innklagde har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om båten. Spørsmålet blir derfor om båten er i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Utvalget bemerker at det er klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter kravet er grunnet på. Dette følger av alminnelige bevisregler.

Ved kjøp av en 19 år gammel båt med en 16 år gammel motor måtte klageren regne med til dels store utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Utvalget finner imidlertid at motorfeilen medfører at båten er i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Utvalget viser til uttalelsen fra HK Motorservice AS, datert 10.8.2015, om massive skader på motoren og at havariet oppsto umiddelbart etter første gangs bruk. Videre vektlegges det at motoren ikke kan repareres, men må byttes.

Klageren har nedlagt påstand om prisavslag. Prisavslaget skal settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden, jf. kjl. § 38.

Utvalget finner det sannsynliggjort at motoren må skiftes. Partene mener tilsvarende motor vil koste fra kr 30 000 – 40 000,-. Klageren har ikke dokumentert anførselen, og utvalget legger således innklagdes estimat til grunn. Klageren tilkjennes på den bakgrunn kr 30 000,-.

Klageren har krevd renter. Første gang klageren rettet krav om prisavslag var ved begjæringen av saken til Forbrukerrådet datert 20.8.2015. Kopi av klageskjemaet ble oversendt innklagde i brev av 26.8.2015, og forsinkelsesrenter på prisavslaget regnes følgelig fra 25.9.2015, jf. forsinkelsesrenteloven § 2.

Klageren har også krevd erstatning. Av kjl. § 40 fremgår det at kjøperen kan kreve erstatning for det tap han har lidt som følge av mangelen.

Klagerens utlegg på kr 1 780,- for undersøkelse av motoren, er dokumentertog tilkjennes i sin helhet.

Klageren har også krav på renter av kr 720,- fra 25.9.2015, som er 30 dager etter skriftlig påkrav ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens klageskjema den 26.8.2015, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde 1 og innklagde 2 plikter in solidum å betale kr 31 780,- – kronertrettientusensyvhundreogåtti 00/100 – til innklager med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 25. september 2015 frem til betaling skjer.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.