Reklamasjon av båt grunnet lekkasje

Reklamasjon av båt grunnet lekkasje

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

Bilde av boken

Når båten er beheftet med mangler i form av lekkasje, anføres det ofte at det foreligger mangler ved båtens holdbarhet og egenskaper. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen legges vekt på hva kjøper med rimelighet hadde grunn til å forvente med tanke på partenes avtale, båtens alder, og opplysninger selger har gitt. Utvalget ser i flere av sakene hvilken effekt lekkasjen har på bruken av båten, og om dette vesentlig forringer båtens verdi.


FTU-2016-815: Lekkasje i styrehuset på båt ga medhold i krav om heving

Kjøper av en ny båt reklamerte på gjentatte vannlekkasjer. Selgeren avviste reklamasjonen, og hevdet at det ikke var tegn til lekkasje. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget med krav om heving og erstatning. Ettersom kjøpet stod mellom en forbruker og en næringsdrivende ble forholdet regulert av forbrukerkjøpsloven.

Spørsmålet i saken var om det forelå en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b. Utvalget fant at båten ikke svarte til det forbrukeren kunne forvente, og det ble derfor konkludert med at det forelå en mangel ved båten. Utvalget la her vekt på at det dreide seg om en fabrikkny båt, hvor lekkasjene hadde oppstått kun uker etter overtakelse. Kjøperen fikk derfor medhold i både heving- og erstatningskravet.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 12.06.2013 en Mazury 670 BigCatch fritidsbåt med en Yamaha F115 motor av innklagde for kr 342 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt faktura og kvittering i saken.

Klageren forklarer at det har vært gjentatte problemer med lekkasje i styrehuset på båten helt fra kjøpstidspunktet. Han opplyser at båten har vært inne hos innklagde ved fire anledning og har gitt følgende oppstilling:

Juli 2013 – reparasjon av vannlekkasje
September 2013 – service på motor og reparasjon av vannlekkasje September 2014 – reparasjon av vannlekkasje
Oktober 2014 – reparasjon av vannlekkasje

Klageren reklamerte over ny lekkasje i februar 2015. Innklagde avviste ansvar under henvisning til at den var utbedret og testet, men påtok seg under Forbrukerrådets saksbehandling å undersøke båten enda en gang. Befaring ble utført 26.03.2015, og innklagde hevder det da ikke var tegn til lekkasje på tidligere utbedrede steder. De innrømmer imidlertid at det var en mindre lekkasje i en av vinduslistene på styrbord side, og tilbød å utbedre denne. Klageren hevder imidlertid at det ble avdekket to lekkasjer, og at det kun var deler av båten som ble testet.

Som følge av uenigheten innhentet klageren en rapport av 04.11.2015 fra Lars Inge Jacobsen hos Jacobsen Marineconsult AS. Han har konstatert lekkasje i hydraulikkolje i styrbord kobling mellom rattpumpe og hydraulikkslange til motor/styring, samt vannlekkasje. Hva angår sistnevnte uttaler Jacobsen:

«Det ble konstatert lekkasje i styrhuset på styrbord side.
Forre aluminims stolpe/deling mellom front- og sidevindu samt aktenforliggende syrefaste stolpe fantes defekte m.h.t. tetthet. Spyleprøve avdekket lekkasje i vertikale stolper samt i underkant, dvs. i delingen mellom hytte/skrog og styrehusevinduene. Lekkasjene er altfor store for anvendelse av båten under vanlige forhold med normalt sjødrev. Det oppstår lekkasje under opplag med regndrev på vinduene.

Pakningen mellom skrogdelen og vindusrammen er skadet som følge av lekkasjer; limet er løsnet og pakningen defekt.

Det ble ikke konstatert merke(-r) etter støtning/slag som kan ha forårsaket lekkasjene i styrehuset.

Etter undertegnedes skjønn skyldes lekkasjene med overveiende sannsynlighet feil utført under byggingen av båten. Eieren opplyste at det ble konstatert lekkasjer kort tid etter overtagelsen i 2013.»

Jacobsen beskriver hvordan reparasjon må utføres og anslår omkostningene ved reparasjon av skaden til kr 60 000,-. Klageren har betalt kr 5 000,- for takstrapporten.

På denne bakgrunn anfører klageren at båten er mangelfull og krever prinsipalt heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 342 000,-, samt erstatning stor kr 5 000,-. Subsidiært krever han prisavslag stort kr 65 000,-. Det kreves renter.

Innklagde avviser kravene, under henvisning til at de har vært villige til å utbedre feilene. De anfører at feilene er utbedret fortløpende, og at det nå eventuelt er nye feil som har oppstått. Innklagde er således av den oppfatning at det ikke er snakk om samme mangel. Uansett mener innklagde at det ikke foreligger vesentlig kontraktsbrudd, slik at klageren ikke kan heve kjøpet.

For øvrig anfører innklagde at klageren har ønsket å kvitte seg med båten grunnet for liten motor.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 03.01.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 21.01.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 15.04.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 22.04 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 03.05.2016.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham kr 342 000,- i hevingsoppgjør, samt erstatning stor kr 5 000,-. Subsidiært krever han prisavslag stort kr 65 000,-. Det kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 18.08.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd a) jf. § 15 annet ledd b).

Innklagde har, tross Forbrukerrådets oppfordring om det, ikke fremlagt sine verkstedsrapporter fra båtens opphold hos dem. I mangel av slik dokumentasjon legger utvalget klagerens forklaring til grunn hva angår antall verkstedsbesøk og hva disse gjaldt. Han har forklart at båten har vært inne for utbedring av vannlekkasjer fire ganger etter kjøpet, første gang kun uker etter overtakelsen. Klageren kjøpte en fabrikkny båt, og har hatt gjentatte problemer med vannlekkasjer som innklagde ikke har klart å utbedre tilfredsstillende. Sett hen til rapporten fra Jacobsen Marineconsult AS, finner utvalget det sannsynliggjort at det fortsatt er vannlekkasje i førerhuset på båten. På denne bakgrunn mener utvalget at båten ikke svarer til det som klageren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, slik at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved den, jf. fkjl. § 16 første ledd a) jf. § 15 annet ledd b).

Klageren krever heving, hvilket innklagde ikke godtar. De viser til tilbud om utbedring.

Selv om forbrukeren ikke krever retting, kan selgeren tilby dette dersom det skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29 tredje ledd.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig, jf. fkjl. § 30 annet ledd.

I mangel av verkstedsrapporter eller redegjørelse fra innklagde om de fire utbedringsforsøkene de har utført, legger utvalget til grunn at samtlige har dreid seg om utbedring av vannlekkasje i førerhuset og anser disse å knytte seg til samme mangel. Innklagde har således allerede hatt mer enn to utbedringsforsøk. Det er igjen avdekket vannlekkasje, og utvalget finner ikke nå ytterligere avhjelp rimelig. Innklagdes utbedringsrett er således tapt.

For å kunne heve kjøpet, må det dreie seg om en ikke uvesentlig mangel, jf. fkjl. § 32.

Utvalget er av den oppfatning at vannlekkasjen er ikke uvesentlig. Det vises til at det har vært et gjentagende problem, hvilket synes å indikere en generell svakhet ved båten som sådan hva angår førerhusets vanntetthet. Videre er lekkasjene som nå foreligger opplyst å være «altfor store for anvendelse av båten under vanlige forhold med normalt sjødrev. Det oppstår lekkasje under opplag med regndrev på vinduene.». Det vises også til utbedringsbeskrivelsen og kostnadsanslaget på kr 60 000,-. Sett hen til disse forholdene finner utvalget at vilkåret for å heve kjøpet er oppfylt.

Ved heving skal det mottatte tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen på kr 342 000,-, mot at den omtvistede båten stilles til deres disposisjon. Renter løper fra den dag klageren reklamerte på mangelen, jf. fkjl. § 50 annet ledd. Det er opplyst til å være 01.07.2013, og det tilkjennes således renter fra denne dato.

Klageren har også krav på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av mangelen, jf. fkjl. § 33 første ledd jf. § 52 første ledd. Han tilkjennes således kr 5 000,- for sitt dokumenterte utlegg til sakkyndig rapport. Renter løper fra 30 dager etter at skriftlig påkrav om betaling ble sendt innklagde, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum. Det skjedde ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæring i brev til innklagde av 03.05.2016, slik at renter tilkjennes fra 02.06.2016.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

1. Innklagde plikter å betale kr 342 000,- – kronertrehundreogførtitotusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 1. juli 2013 og til betaling skjer, mot at den omtvistede Mazury 670 BigCatch fritidsbåt med en Yamaha F115 motor stilles til disposisjon for Marina AS.

2. Innklagde plikter å betale kr 5 000,- – kronerfemtusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 2. juni 2016 og til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-2016-622: Krav om erstatning fikk medhold grunnet lekkasje

Kjøper av en båt solgt “som den er” reklamerte på vannlekkasje i båten. Selger utbedret vannlekkasjen. Kjøper krevde så erstatning for resterende kostnader. Selger avviste dette. Saken ble så klaget inn til Forbrukertvistutvalget med krav om erstatning. Saken gjaldt avtale mellom to privatpersoner, men salget var gjennomført av en profesjonell båtforhandler, og forbrukerkjøpsloven kom derfor til anvendelse.

Spørsmålet i saken var om båten svarte til opplysningene selger i sin markedsføring eller ellers hadde gitt om tingen eller dens bruk, og om dette hadde hatt en innvirkning på kjøpet, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c. Ettersom det i kjøpekontrakten stod at båten ikke hadde problemer med lekkasje, fant utvalget at det forelå en mangel som ville hatt innvirkning på avtalens vilkår. Kjøper fikk derfor medhold i sitt krav om erstatning.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 12.4.2015 kjøpte klageren en båt, type Bavaria 32 sport 2013-modell, av innklagde 1. Avtalen kom i stand etter at båten ble annonsert til salgs på finn.no under firmalogoen til innklagde 2. I annonsen fremgår det at «båten selges for kunde».

Av kjøpekontrakten mellom klageren og innklagde 1 fremgår at båten ble solgt «som den er» for kr 1 335 000,-. Det er oppgitt at båten ble besiktiget av kjøper på land forut for kjøpet. I kjøpekontrakten er det videre krysset av for at båten ikke har problemer med lekkasje, råte eller skader.

Klageren overtok båten 15.5.2015, og kort tid etter dette oppdaget han en vannlekkasje fra vindu på babord side. Båten ble besiktiget av Tryg Freelance Øst 18.5.2015, og av fremlagt takstrapport fremgår at båten har fått omfattende fuktskader som følge av vannlekkasje via vindskjerm som er montert over dekket. Årsaken til lekkasjen oppgis å være defekt og skadet tetning mellom vindskjermprofilen og dekket. Det fremgår videre at den elastiske tetningsmassen er tydelig skadet lengst akter i et område hvor det er utført arbeid for å lage spor slik at kalesjen kan tres inn på vindskjermens topp-profil, og at i den forbindelse har tetningsmassen blitt skadet. Ifølge Tryg Freelance Øst er det overveiende sannsynlig at lekkasjen skyldes skade påført i forbindelse med arbeid på vindskjermens topp-profil.

Tryg Freelance Øst vurderte ikke kostnadene ved utbedring, men har uttalt følgende om skadens omfang:

«Interiørplater kar svellet og mistet fasong. Endevedslister har løsnet, og det er lakkskader på lakkerte flater. Vannet har lekket ned langs skutesiden på skrogtrekket og etterlatt seg spor av lekkasje der vannet har rent. Rullgardinen er også tydelig preget av å ha fått vann på seg. Vannet har rent langs en hylle og nedover et skap lengst forut i lugaren. Det er på disse delene det er mest skader. Hengslene på skapet er tydelig preget av rust, så det er åpenbart at det må ha stått slik en god stund. Dørkplaten under skapet ser også ut til å være svellet av fukt»

I brev datert 21.5.2015 reklamerte klageren til innklagde 1, og fremsatte krav om utbedring av lekkasje og følgeskader. Klageren har også reklamert til innklagde 2, som solgte båten til innklagde 1 i august 2013.

Etter dette skal de innklagde ha besørget utbedring av vannlekkasjen, og dekket enkelte av klagerens utgifter i den forbindelse. Klageren valgte likevel å klage saken inn til Forbrukerrådet. I den forbindelse anførte innklagde 1 at han ikke var kjent med vannlekkasjen på kjøpstidspunktet, og avviser derfor ytterligere ansvar. Da innklagde 1 kjøpte båten hadde den kun gått syv gangtimer, og han tok det dermed for gitt at båten var tett og uten skader. Videre viste innklagde til at båten ble lite brukt i 2013, og at sommeren 2014 hadde lite nedbør. Ifølge innklagde 1 var skaden påført av innklagde 2 eller Bavaria Norge.

Innklagde 2 viste på sin side til at Bavaria Norge hadde utbedret feilen, og mente at de kun gjenstod å skifte et deksel og to hengsler. Disse delene ville bli skiftet av Bavaria Norge. Innklagde 2 avviste ytterligere ansvar. De erkjente riktignok at båten hadde hatt en mangel i form av vannlekkasje, men viste til at tidligere eier, innklagde 1, unnlot å reklamere på forholdet slik at det gradvis har oppstått fuktskader.

Ifølge klageren har selve vannlekkasjen blitt utbedret, men de innklagde har ikke ønsket å gi en kompensasjon for skader på inventar. Klageren opplyser at det er merker/mugg på deler av innredning, rullgardiner og dekksider. Det er også en høydeforskjell på en gulvplate som er levert av Bavaria Norge. Klageren forklarer at han er usikker om denne platen «skal være slik».

På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om at de innklagde skal betale et prisavslag på kr 100 000,-. Klageren har ikke, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet, fremlagt dokumentasjon på skadeomfanget på båten per i dag eller kostnadene ved utbedring.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 9.10.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som 26.10.2015 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 11.3.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 4.4. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 8.4.2016.

Klageren har nedlagt påstand om at de innklagde skal betale et prisavslag på kr 100 000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 30.8.2016.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder en avtale om kjøp av båt mellom to private parter, der selger var representert av en profesjonell båtforhandler. Det vises til salgsannonsens opplysning om at båten ble solgt «for kunde» av innklagde 2. Avtaleforholdet reguleres da av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1 annet ledd. Idet innklagde 2 ikke har tatt nødvendig forbehold om at firmaet bare opptrådte som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selger, slik fkjl. § 1 fjerde ledd krever, vil de være solidarisk ansvarlige med innklagde 1 for eventuelle mangler ved kjøpet.

Selv om båten er solgt «som den er» foreligger det likevel en mangel når den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c.

Det foreligger også en mangel når tingen er i «dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers», jf. fkjl.§ 17 første ledd bokstav a. Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Utvalget finner det bevist at båten på kjøpstidspunktet hadde en lekkasje fra vindu på babord side, og at denne har påført skader på inventar. Det vises til rapporten fra Tryg Freelance Øst som fastslår at lekkasjen har oppstått i forbindelse med arbeid på båten, herunder montering av vindskjerm. Dette er et arbeid partene er enige om ble utført forut for klagerens overtakelse av båten.

I kjøpekontrakten er det opplyst at båten ikke har problemer med lekkasje, noe som har vist seg å være feil. Feilopplysningen utgjør en mangel etter fkjl. § 17 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav c, idet de ikke er rettet forut for kjøpet og det må anses å ha innvirkning på vilkårene for kjøpsavtalen. Utvalget bemerker at det ikke er et vilkår for mangelsansvar etter nevnte bestemmelse at selger var klar over de forhold som utgjør mangler.

Klageren har krevd prisavslag. Etter fkjl. § 31, jf. § 26 skal prisavslaget settes slik at «forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden».

Utvalget legger til grunn at selve lekkasjen er reparert, men at ikke alle følgeskadene er utbedret. Det vises til klagerens ubestridte forklaring om at det er merker/mugg på deler av innredning, rullgardin og dekksider. Klageren har imidlertid ikke, til tross for oppfordring fra Forbrukerrådet, fremlagt dokumentasjon som avklarer hvilket omfang disse skadene har, og hva det vil koste å utbedre de. I mangel av dokumentasjon må utvalget utmåle et skjønnsmessig prisavslag. Dette fastsettes til kr 20 000,-.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklage 1 og innklagde 2 plikter in solidum å betale kr 20 000,- – kronertjuetusen 00/100 – til innklager.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FU-2016-2244: Lekkasje ga klager medhold i erstatningskrav

Kjøper av en båt solgt “som den er” reklamerte på flere feil, herunder lekkasje. Selger avviste reklamasjoner, og gjorde gjeldende at det ikke forelå mangler ved båten. Saken ble så klaget inn til Forbrukerklageutvalget, med krav om erstatning. Saken gjaldt kjøp mellom private, og kjøpsloven fikk derfor anvendelse. Spørsmålet i saken var om selger hadde gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger som hadde hatt innvirkning på kjøpet. Utvalget kom til at selgeren ved å bruke ordet “tett” om båten da han annonserte den, hadde forsømt sin opplysningsplikt, og at dette hadde hatt innvirkning på kjøpet. Utvalget fant imidlertid at ikke alle lekkasjene utgjorde mangler. Kjøperen fikk dermed delvis medhold i sitt krav om erstatning.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenesanførsler.

Klagerne kjøpte den 24.7.2016 en båt av typen SkorgenesSonic 375 Flybridge 2006-modell med ca. 680 timersgangtid på motorer, av innklagde for kr 1 590 000,-. I tilknytning til kontrakten, ble det utformet et dokument, undertegnet av begge parter, med tittelen «kjøpekontrakt av en brukt Skorgenes375», hvor det blant annet var listet opp båtensutstyr, ogdet var inntatt følgende merknader:

«Ulikt oljetrykk på hver av motorene. 0,3 bar kan være forskjell/ variasjon fra motor til moto eller føler/ giver. Selger er trygg på at det ikke er problem m. motorene»

I annonsen var båten beskrevet som en «[p]roblemfri, tett og god sjøbåt».

Klagerneforklarerat dealleredeetterendagpåsjøenoppdaget massevannpådørken,dagen etter skal de ha sett at det var store rustrenner under vinduene på styrbord side, og fant saltvann som fløt i vinduskarmen, hvilket de mente kom gjennom vinduene på styrbord side. Ifølge klagernevistedet segat alleputerogmadrasservarsaltbefengteogat det haddedannet seg svartsoppskader i treverket. Klagerne forklarer at de kontaktet innklagde per telefon den 27.6.2016ogreklamert pådette.

Skriftlig reklamasjon ble sendt på e-post den 8.8.2016, hvor klagerne gjorde gjeldende ovennevnte lekkasje, samt at søkelyset ikke virket og at lensepumpen ikke fungerte slik den skulle når den stod på elektrisk.

Båten ble besiktiget av Are Wiig Båt og Takst den 14.8.2016. Wiig undersøkte blant annet skrogvinduene, og fant at disse var lekk i underkant. Av rapporten datert 26.8.2016 hitsettes:

«Det er i middelertid helt klart at disse vinduene har vært lekk over tid, og på styrbord side i forlugaren er det rust rundt vinduet og garneringsplate mot skutesiden meget fuktig og langskips hylle nedenfor er fuktig og har lakkskader.
Madrassene i køya har blitt dynket med saltvann.
I styrbord stikklugar har også vannet kommet inn gjennom skrogvinduet, og madrassen er tydelig merket etter saltvannet.

Garnering og hylle i forlugar må demonteres. Dette medfører også demontering av vindu og hylle nedenfor. Lakkskader på hyle utbedres og trolig er det beste å bytte garneringen grunnet fukt og risiko for muggsopp i trekket.
Madrasser som har fått i seg saltvann vil være svært vanskelig å få renset rene igjen, og vil derfor i framtiden holde på fukt, og det anbefales derfor at disse blir byttet.

Garneringen i stikklugar var ikke like fuktig som i forlugar, men innerrammen på vinduet bør demonteres og rengjøring og nærmere inspeksjon av garneringen foretas.
Også i denne lugaren anbefales det at madrassen byttes.»

Under befaringen ble det også funnet vannlekkasjer i forbindelse med rorene. Det lakk gjennom boltene, og en lekkasje her ville medføre fukt og etter hvert råte i finéren da boltene gikk gjennom finéren i akterspeilet. Wiig mente derfor at rorene måtte demonteres og remonteres med ny tetning, samt at akterspeilet ble forseilet for å unngå at vann trakk inn. Wiig skrev videre: «Det er tydelig at dette er forsøkt utbedret en gang tidligere på babord ror, men uten tilfredsstillende resultat.»

Wiig fant også at søkelyset ikke virket som det skulle, og at det mest kostnadssvarende ville være å kjøpe en ny til en pris på kr 2 999,-. Det ble også bekreftet at lensepumpen i motorrommet ikke virket i auto, men han kom ikke til for å undersøke dette nærmere uten demontering. Wiig fremsatte et prisestimat på utbedring med en samlet sum på kr 61 530,-. Dette inkluderte blant annet utbedring av skader, nye madrasser, utbedring av lekkasje på ror, sjekk av lensepumpe og arbeid ved skifte av lyskaster.

I en e-post fra Wiig den 19.10.2016 ble det oversendt ytterligere bilder, som Wiig mente tilsa at «det har vært fukt over tid». Han skrev også at glidelåsen på madrasstrekket var korrodert og ikke lot seg åpne, men at han ikke turte å påstå om fargeforskjeller i madrassen kom av saltvann over tid eller ikke. Wiig skrev videre at han mente man kunne forvente at en båt holdt tett ved fornuftig bruk i normalt vær, også med sjø opp på skroget og mot vinduer. Han fortsatte:

«Jegmener en båt som lekker i vinduer i skrogsiden ikke tilfredsstiller hvaen naturlig kan forvente av et produkt som er laget for å være på sjøen.

Vannet oppe ved hylle og rundt vinduer kan helt klart ikke settes i forbindelse med vann i skutebunn.»

I tillegg til ovennevnte forhold, har klagerne også gjort gjeldende at de i starten av oktober 2016 fant at to av batteriene manglet vann, samt at styrbord kjølevæske var brun, hvilket ifølge dem

betød at det hadde lekket saltvann inn i kjølevæsken i varmeveksleren. Klagerne har fremlagt kvittering fra Bema Oslo med kr 5 460,-. De forklarer at dette knytter seg til kjøp av to batterier.

Klagerne leverte båten til Horten Båtsenter AS for utbedring. I henhold til verkstedets faktura av 31.5.2017 ble det funnet vannlekkasje rundt rorfeste, og skruer ble ut- og innmontert, rengjort og satt inn med TEC-7. Videre fremgikk at det ble funnet «store innblanding av saltvann på ferskvannsiden på SB motor». Kjølesystemet til motoren ble feilsøkt og trykktestet, og verkstedet fant ingen lekkasje på ferskvannside. Verkstedet gjorde også følgende: «Demontert propp aksel og gir kasse, Utmontert motor for tilgang til varme veksler, demontert denne, splittet veksler syrevasket, Byttet alle tettninger og montert sammen. Trykktestet, montert V/V, diesel kjøler, impeller pumpe ++++ etter demontering av V/V». Deretter ble komponentene montert tilbake på plass. Det ble videre skiftet slangetilkoblinger på motor, og det var påført: «vanninntak begge motorer da disse nesten gikk i oppløsning». Lensepumpen akter ble feilsøkt, og det ble funnet defekt flotør som ble byttet. Klagerne betalte kr 46 221,- til sammen.

Klagerne anfører at båten, herunder motorene bærer preg av ikke å ha blitt vedlikeholdt, slik avtaledokumentene skulle tilsi. Dersom båten hadde blitt riktig vedlikeholdt, så hadde den ifølge klagerne vært hel og tett. De gjør gjeldende at de var klar over, og godtok, at det var behov for en del vedlikehold. Hadde de imidlertid vært klar over at de måtte påkoste ut over det som var avtalt, og så kort tid etter kjøpet, hadde de ikke kjøpt båten. Ifølge klagerne reklamerte de over problemer med skrog, motor og ror to dager etter kjøpet. Klagerne mener at årsaken til lekkasjen var at vinduene ikke var justert slik at de hadde godt tykk mot pakning. De forklarer at de kjøpte båten på grunnlag av annonse og kjøpekontrakt og muntlige lovnader fra innklagde om at det ikke var noen problemer med den. De anfører at de aldri ville ha kjøpt den dersom de kjente til de feil og mangler som har blitt avdekket i ettertid. Klagerne bestrider at vannlekkasjen kommer fra dusjing, slik innklagde anfører. Båten har kun vært uten strøm en kort periode, og det ble ikke dusjet da. Problemene med lekkasje oppstod uansett før strømmen ble skrudd av. Videre mener de at været var helt fint da de ankom Fredrikstad, og at det ikke var dette som var årsaken til lekkasje. Klagerne krever på denne bakgrunn prinsipalt erstatning tilsvarende prisestimatet fra Wiig på kr 61 530,-, i tillegg til utgifter hos Horten Båtsenter AS med kr 46 221,-, utgifter til batterier med kr 5 460,-, samt kr 20 000,- for påklagde feil ved motor. Det samlede erstatningskravet er således stort kr 133 211,-. I tillegg kreves renter. Subsidiært krever de utbedring av alle de feilene som pristilbudet omfatter.

Innklagde på sin side gjør gjeldende at det ikke foreligger kjøpsrettslige mangler ved båten. Han viser til at den ble solgt «som den er», og at de påklagde forholdene må anses påregnelige ved kjøp av en 10 år gammel båt. Han viser blant annet til at lekkasje rundt rorfestet ble utbedret ved ut- og innmontering av skruer, rengjøring og påføring av TEC-7, hvilket må anses som vedlikeholdsarbeid. Det samme gjelder skifte av batterier. Selv kjente han ikke til noen av de påklagde feilene, og anfører at det uansett er kjøperen som har en undersøkelsesplikt, ikke selgeren. Selv om båten er beskrevet som problemfri, tett og god i annonsen, kan ikke dette anses som en objektiv beskrivelse av båtens egenskaper, men fremstår snarere ut fra sammenhengen som hans subjektive opplevelse av båten. Videre mener han at ordet «tett» for en 10 år gammel båt ikke betyr det samme som ved en ny båt. Innklagde anfører at han ikke har gitt noen uriktige opplysninger om båten. At vinduene må strammes står det ikke noe om i manualen. Innklagde er videre av den oppfatning at vannet i bunnen av båten stammer fra oppsamlingstanken for dusjpumpen, som ifølge innklagde var ute av funksjon i flere dager sammen med baugthrusteren som er på samme strømkrets. Innklagde mener også at Wiig ikke har undersøkt om det var saltvann eller ferskvann i madrassene. Hva gjelder lekkasjen ved roret, er det innklagdes oppfatning at dette ikke kan anses som en mangel all den tid det ikke ville ha virket inn på kjøpet dersom klagerne kjente til det. Det vises i denne sammenheng til kjøpesummen sett i forhold til utbedringskostnadene. Innklagde hevder også at klagerne først reklamerte på vanninntrenging den 7.8.2016, og mener det derfor er usannsynlig at problemet forelå ved risikoens overgang. Problemer med skrog, motor og ror ble det ikke reklamert over to dager etter kjøpet. Uansett er ikke de påklagde forholdene tilstrekkelige til at vesentlighetskriteriet i kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c er oppfylt, ei heller er det sannsynliggjort at de forelå ved risikoens overgang.

Innklagde har innhentet en uttalelse fra Skorgenes Boats Viksund Boats som han selv kjøpte båten fra. De hadde lest takstrapport som innklagde hadde sendt dem, og de skrev at deres erfaring var at eiere av denne type båt ville oppleve å få litt vanninntrenging i skrogventiler i grov og tung sjø. De mente det ville være tilstrekkelig med en justering av låser. De stilte seg videre undrende til hvorfor takstmannen hadde skrevet at madrasser var tynget i sjøvann da det var en hylle med kant som hindret vann fra å renne ned. Hva gjaldt skruer på ror, mente de at det bare var å løsne og sike på nytt. Om automatisk lensing skrev de at de ville ha sjekket strøm/bryter før pumpen, og at det eventuelt var en flotørfeil. Dette måtte man regne med å skifte ut ved en 10 år gammel båt. De mente også at prisene takstmannen hadde satt var for høye, og skrev at en madrass fra Skorgenes til stikklugar ikke koster mer enn kr 3 000,-.

Innklagde bestrider på denne bakgrunn klagernes krav.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 6.9.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 7.9.2016 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 23.11.2016, og klagernes begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 28.11. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved eks- pedisjon av 30.11.2016.

Klagerne har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale dem erstatning stor kr 133 211,-, samt renter. Subsidiært har de lagt ned påstand om at innklagde skal utbedre manglene på båten i henhold til pristilbud fra Wiig.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 27.6.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

I henhold til kjl. § 3 er ikke partenes avtalefrihet begrenset av loven. I dette tilfellet har partene i henhold til kontraktens vedlegg 3 avtalt at eventuelle tvister om partenes rettigheter og plikter etter avtalen, skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Forbrukerklageutvalget er et forvaltningsorgan, og ikke en del av de ordinære domstoler. Utvalget legger imidlertid til grunn at innklagde har akseptert behandling i Forbrukerklageutvalget, da det ikke er gjort innsigelser på dette punktet.

Saken gjelder kjøp mellom private, og vurderes derfor etter kjøpsloven 13. mai 1988 nr. 27 (kjl), jf. lovens § 1.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold, kan innklagde likevel ha et mangelansvar etter kjøpsloven § 19. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden som har hatt innvirkning på kjøpet, eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 21 første ledd, jf. § 13 første ledd, jf. §§ 6 og 7.

Basert på rapporten fra Are Wiig, Båt og Takst, av 14.8.2016, samt etterfølgende e-post fra ham, legger utvalget til grunn som sannsynliggjort at det var lekkasje fra flere vinduer i båten, og at disse hadde vært lekk over tid. Dette hadde blant annet medført rust rundt et vindu, fuktig garneringsplate, og madrasser som var dynket i saltvann. Dette oversteg ifølge Wiig hva man kunne forvente av et produkt som er laget for å være på sjøen. Utvalget finner at båten på grunn av dette ikke svarer til innklagdes opplysninger i annonsen om at den var «tett». Innklagdes anførsel om at dette utsagnet ikke måtte forstås objektiv, men snarere som hans subjektive oppfatning av båten, kan ikke føre frem, all den tid det er en naturlig språklig forståelse av ordet «tett» som må legges til grunn ved vurderingen. Utvalget finner således at klagerne hadde grunn til å forvente at båten ikke lakk fra vinduene. Den uriktige opplysningen må antas å ha virket inn på kjøpet, og utette vinduer utgjør således en mangel, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav a.

Hva gjelder lekkasje rundt rorfestet, finner ikke utvalget det sannsynliggjort at dette var av et slikt omfang og en slik karakter at det er å betrakte som en kjøpsrettslig mangel ved en 10 år gammel båt. Det vises blant annet til at utbedringen har vært forholdsvis enkel og lite kostbar.

Klagerne har fremlagt faktura fra Horten Båtsenter AS, datert 31.5.2017, hvor det fremgår at det er feilsøkt og trykktestet i kjølesystem til styrbord motor, uten at det er funnet lekkasje på ferskvannside. Videre fremgår av fakturaen at motoren ble utmontert for tilgang til varmeveksler. Slik utvalget leser fakturaen går det imidlertid ikke frem av denne hvorvidt det ble funnet feil, og hva en eventuell feil bestod i eller var forårsaket av. Hva gjelder lensepumpen, ble det i henhold til fakturaen funnet en defekt flottør som ble byttet til en kostnad på omkring kr 1 500,-. Utvalget finner det på denne bakgrunn ikke sannsynliggjort at det ved risikoens overgang forelå problemer med motorene som oversteg hva klagerne hadde grunn til å forvente. At innklagde har undertegnet på at han var trygg på at det ikke var problemer med motorene endrer ikke ved utvalgets syn på dette punktet.

Etter dette er det lekkasje fra vinduene som utgjør en kjøpsrettslig mangel. Klagerne kan kreve erstatning for tap påført som følge av mangelen, jf. kjl. § 40. De har lagt frem prisoverslag fra Are Wiig Båt og Takst på utbedring av skader i forlugar og madrasser. Ifølge Skorgenes Boats Viksund Boats er imidlertid ikke prisestimatet på madrass reelt, da en madrass til den aktuelle båten ikke koster mer enn kr 3 000,-. Dette synes etter utvalgets syn rimelig, og legges til grunn for beregningen av erstatningen. Skadene i forlugar er av Are Wiig Båt og Takst taksert til kr 23 375,-, og løft på land er estimert til kr 5 781,25. I mangel av andre holdepunkter, legges disse prisene til grunn. Klagerne har således krav på erstatning for utbedringskostnader med kr 32 156,25.

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 løper renten fra 30 dager etter at påkrav ble fremsatt. Første gang klagerne rettet krav om erstatning var ved begjæringen av saken til Forbrukerrådet datert 6.9.2016. Kopi av klageskjemaet ble oversendt innklagde i brev av 7.9.2016, og renter regnes følgelig fra 7.10.2016.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 32 156,25 – kronertrettitotusenetthundreogfemtiseks 25/100 – til innklager, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 7.10.2016 til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.