Reklamasjon på båtkjøp når båten er dårlig vedlikeholdt

Reklamasjon på båtkjøp når båten er dårlig vedlikeholdt

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved båten. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

I de tilfellene hvor båten ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt, og dette får følgefeil, er det som regel anført av kjøperen at det foreligger mangler ved båtens holdbarhet. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det i vurderingen legges vekt på hva kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente. Utvalget legger også vekt på hvordan mangelen på vedlikehold har utartet seg, og om dette har ført til flere mangler.


FTU-2016-1155: Dårlig vedlikehold av båt ga kjøper rett på prisavslag

En kjøper av en båt solgt “som den er” reklamerte på feil på båtens motor, herunder defekt intercooler og saltvann i motor. Kjøperen viste til at selgeren i forbindelse med kjøpet skal ha opplyst at det ikke var noen feil med motoren, og at den var godt vedlikeholdt. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at kjøperen ikke hadde dokumentert at feilen ved motoren kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Selgeren viste også til at kjøperen ikke hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på prisavslag. 

Båtkjøpet ble inngått mellom private parter slik at det var kjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Utvalget la til grunn at feilen med intercooleren kunne føres tilbake til forhold på kjøpstidspunktet. Videre ble det lagt til grunn at det ikke var grunnlag for å mene at kjøperen måtte kjenne til feilen. Spørsmålet var etter dette om feilen ved intercooleren medførte at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. 

Utvalget fant at det ikke var påregnelig for kjøperen at motoren var beheftet med en alvorlig feil. Utvalget viste til at selgeren i kjøpekontrakten opplyste at det ikke hadde vært problemer med motoren, samt at den var godt vedlikeholdt. På denne bakgrunn konkluderte utvalget med at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen med rimelighet kunne forvente. Båten var dermed beheftet med en kjøpsrettslig mangel, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Kjøperen fikk dermed medhold i sitt krav på prisavslag. 

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 28.7.2015 kjøpte klagerne en 2004-modell Bavari Sport 29 motorbåt med en Volvo Penta KAD 300 motor. Båten hadde en gangtid på 761 timer. Ifølge kjøpekontrakten ble båten solgt «som den er», besiktiget og prøvekjørt av kjøper. Det er krysset av for at båten ikke har problem med motor. Kjøpesummen ble avtalt til kr 720 000,-, og ble delvis finansiert ved innbytte av en 2008-modell Uttern D68. Klagerne overtok båten 8.8.2015.

Klagerne forklarer at de i forbindelse med vinterkonservering av båten i oktober 2015, oppdaget alvorlige feil på båtens motor. I e-post til innklagde av 10.11.2015, reklamerte klagerne på defekt intercooler og saltvann i motor.

Innklagde etterlyste dokumentasjon for den påståtte feilen, og klagerne engasjerte T. G. Gir & Kardang v/Thorbjørn Grønvold. Ifølge klagerne undersøkte Grønvold motoren i november/desember 2015, men grunnet ferie ble ikke rapporten utarbeidet før i april 2016. I fremlagt uttalelse datert 27.4.2016, bekrefter Grønvold at intercooler var defekt og at saltvann fra intercooler var presset inn i motor. Dette forårsaket rust på ventiler og ventilseter.

Ifølge Grønvold er det opplagt at feilene eksisterte før klagerne kjøpte båten idet det var

«store rustskader på ventilene og at dette ikke skjer på kun 3 måneder. I tillegg oppdaget jeg at en ventilløfter var bøyd på grunn av at ventilene hadde rustet fast på en sylinder. Årsaken til at dette har skjedd er at når båten har vært tatt opp på høsten, har den stått i ro hele vinteren og ventilene har da rustet fast i ventilstyringene»

Dersom feilen ikke hadde blitt oppdaget, mener Grønvold at motoren ville havarert. Ifølge Grønvold merkes ikke feilen med intercooler ved bruk av båten.

Klagerne fastholder at feilene på motoren forelå på kjøpstidspunktet, og at dette utgjør en kjøpsrettslig mangel. De viser til at innklagde i forbindelse med kjøpet skal ha opplyst at det ikke var noen feil med motoren, og at den var godt vedlikeholdt. Klagerne forklarer at de stolte på innklagde da han gav uttrykk for å ha kjennskap til båtmotorer, og at han hadde eget verksted.

Videre viser klagerne til at utbedringskostnadene beregnes av T. G. Gir & Kardang til kr 67 755,-, jf. prisoverslag datert 11.3.2016. I tillegg anfører klagerne at markedsverdien av en båt med alvorlige feil på motor utgjør et langt større beløp enn reparasjonskostnadene. De viser til e-post fra Aker Yachts AS av 28.4.2016, hvor de skriver at en defekt båt nesten er umulig å selge.

Klagerne anfører videre at det ikke var mulig for dem å oppdage feilen på kjøpstidspunktet.

Klagerne har etter dette nedlagt påstand om at innklagde skal betale et prisavslag i henhold til prisoverslag fra T. G. Gir & Kardang, kr 67 755,-. Klagerne har betalt kr 29 255,- for deler, og opplyser at de selv har stått for reparasjonsarbeidet.

Innklagde anfører for det først at klagerne ikke har dokumentert at feilen ved motoren kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Innklagde forklarer at han selv ikke har hatt problemer med båtens motor i sin eiertid. Til støtte for sin forklaring har innklagde fremlagt en uttalelse fra Skjebergkilens Marina v/Ola Thorvaldsen, datert 15.8.2016. Thorvaldsen skriver at de foretok ventiljustering på båtens motor i juli 2014, og på dette tidspunktet var motoren i god stand uten feil og mangler. Videre skriver Thorvaldsen at

«rust i ventilene kan forekomme mye fortere enn tre mnd. Har vært i kontakt med Frank Finnkroken i Volvo Penta Norge, som understreker at rust kan forekomme bare på noen dager og at en lekkasje i intercooler er vanskelig å oppdage»

Innklagde stiller spørsmål ved at klagerne først i april 2016 fremla en sakkyndig uttalelse vedrørende motoren. Manglene kan også ha oppstått etter at klagerne hadde påbegynt reparasjonene.

Videre bemerker innklagde at klagerne både undersøkte og prøvekjørte båten forut for kjøpet, og at de burde avdekket eventuelle feil i den forbindelse. Det vises til at klagerne selv har foretatt reparasjoner på motoren, og at de således må ha større kunnskap om motor enn en alminnelig kjøper. På denne bakgrunn anfører innklagde at klagerne ikke har oppfylt sin undersøkelsesplikt.

Innklagde avviser klagernes antydninger om at han er en båtkyndig mann. Innklagde erkjenner at han har driver et enkeltpersonforetak på fritiden, men forklarer at virksomheten begrenser seg til rustbehandling og salg av dekk.

Etter dette har innklagde nedlagt prinsipal påstand om at han skal frifinnes fra klagernes krav, subsidiært at klagerne tilkjennes et prisavslag etter Forbrukertvistutvalgets skjønn.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 30.3.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som 5.4.2016 første gang hen- vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 31.5.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 15.6. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 20.6.2016.

Klagerne har nedlagt påstand om at innklagde skal betale et prisavslag på kr 67 755,-.

Innklagde har nedlagt påstand om at han skal frifinnes fra klagernes krav, subsidiært at klagerne tilkjennes et prisavslag etter Forbrukertvistutvalgets skjønn.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 12.12.2016.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp mellom private, og vurderes derfor etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Selv om tingen er solgt «som den er» kan innklagde likevel ha et mangelansvar etter kjøpsloven § 19. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden som har hatt innvirkning på kjøpet, eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Kjøperen kan imidlertid ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet jf. kjl. § 20 første ledd. Dersom kjøperen før kjøpet har undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen heller ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro jf. kjl. § 20 annet ledd.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. § 6 eller § 7, samt § 21 første ledd. I henhold til alminnelige bevisregler, er det klageren som har bevisbyrden for de omstendigheter kravet er grunnet på.

Det er ikke omtvistet at båtmotoren er beheftet med feil, herunder defekt intercooler. Tvisten knytter seg til hvorvidt feilene kan føres tilbake til kjøpstidspunktet, og om den utgjør en kjøpsrettslig mangel.

På bakgrunn av uttalelsen fra T. G. Gir & Kardang v/Grønvold av 27.4.2016, legger utvalget til grunn som mest sannsynlig at feilen med intercooleren kan føres tilbake til forhold som forelå på kjøpstidspunktet. Utvalget finner ikke å kunne vektlegge uttalelsen fra Skjebergkilens Marina nevneverdig vekt i den forbindelse idet de ikke har besiktiget motoren, dette i motsetning til Grønvold.

Utvalget har ikke grunnlag for å mene at innklagde måtte kjenne til feilen. Det vises til uttalelse fra Skjebergkilens Marina av 15.8.2016, om at lekkasje i intercooler er vanskelig å oppdage, samt uttalelsen fra T. G. Gir & Kardang om at feilen ikke merkes når man kjører båten. På denne bakgrunn mener utvalget at det heller ikke kunne forventes at klagerne burde oppdaget feilen i forbindelse med besiktigelse av båten.

Spørsmålet blir etter dette om feilen ved intercooler medfører at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c.

Sett hen til de opplysninger som ble gitt om båten forut for kjøpet, mener utvalget at det ikke var påregnelig for klagerne at motoren var beheftet med en alvorlig feil som kunne medført totalhavari. Det vises til at innklagde både muntlig og i kjøpekontrakten opplyste at det ikke hadde vært problemer med motor, samt at den var godt vedlikeholdt. Feilens karakter sett i sammenheng med kostnadene ved utbedring medfører etter utvalgets mening at båten var i «vesentlig dårligere stand» enn klagerne med rimelighet kunne forvente, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c.

Det foreligger mangler ved motor som gir klagerne rett til å kreve prisavslag. Det fremgår av kjl. § 38 at prisavslaget skal fastsettes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Ettersom utvalget ikke har opplysninger om hva båtens verdi med mangler er, er det naturlig at prisavslaget beregnes etter hvor store utbedringskostnadene vil være, jf. bl.a. Rt-1998-1510.

Klagerne har fremlagt en faktur fra T. G. Gir & Kardang, som viser delekostnader på i hvert fall
kr 29 255,-. Fra dette beløpet mener utvalget det må foretas et skjønnsmessig fradrag for den standardheving klagerne oppnår bl.a. ved skifte til ny intercooler. I tillegg har klagerne krav på godtgjørelse for egeninnsats ved å utføre reparasjonsarbeidet selv. Utmålingen må nødvendigvis bli skjønnsmessig. Utvalget har kommet til at prisavslaget settes til kr 50 000,-.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 50 000,- -kronerfemtitusen 00/100 – til innklager.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. Vedtaket er enstemmig.


FU-2015-499: Krav om heving grunnet dårlig vedlikehold av båt

En kjøper av en båt solgt “som den er” reklamerte på en rekke mangler ved båten, herunder at pumpen havarerte. Kjøperen viste til at båten i henhold til kjøpekontrakten skulle være pent brukt. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at kjøperen måtte påregne utgifter til reparasjon og vedlikehold ved kjøp av en 16 år gammel båt med en 16 år gammel motor. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag. 

Båtkjøpet ble inngått mellom to private parter, slik at det var kjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om båten var i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c). 

Utvalget bemerket at kjøperen måtte regne med utgifter til reparasjoner og vedlikehold ved kjøp av en 26 år gammel båt. Dette måtte gjelde selv om båten opplyses å ha vært godt vedlikeholdt. Utvalget bemerket videre at vanlig slitasjefeil eller skader ikke regnes som kjøpsrettslige mangler idet de må anses påregnelig å foreligge ved kjøp av en såpass gammel på. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at båten var i dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å forvente. Avgjørende var at kjøperen ikke hadde fremlagt dokumentasjon som kunne belyse hva som var den mest sannsynlige årsaken til havariet var. Usikkerheten rundt dette måtte kjøperen bære risikoen for. Kjøperen fikk dermed ikke medhold i sine krav. 

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 19.5.2014 en 1988-modell Ford Dolphin 775 fra innklagde for kr 249 000,-. Kjøpesummen er betalt. Det følger av fremlagt kjøpekontrakt at båten er besiktiget og prøvekjørt. Videre står det i kontrakten punkt 10 at når kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet og megler er engasjert av selger, gjelder i tillegg forbrukerkjøpsloven. Det fremgår av kontrakten punkt 3 at salget skjedde via megler Bergen Marine AS. Videre står det at båten selges «som den står».

Det er fremlagt vedlegg til kjøpekontrakt hvor det er opplyst at motoren ble byttet i 2000 til en 1998-modell med ca. 2 100 gangtimer. Videre er det opplyst at motorservice sist ble foretatt i mai 2014, samt at drevet ble overhalt.

Det følger av fremlagt salgannonse at båten beskrives som pent brukt og at den har hatt samme eier iniår.

Klageren opplyser at etter kjøpet kjørte han båten hjemover mot Arendal. Ifølge klageren begynte motoren neste dag å fuske. Klageren varslet innklagde, og etter noen dager ble båten satt inn til verksted. Innklagde undersøkte båten før den ble satt inn til AS Marex. Der ble det avdekket at årsaken til problemet var at dieselpumpen hadde røket. Verkstedet sendte pumpen videre til Sangvik Service AS, som mente at pumpen ikke kunne repareres. Videre hevder klageren det var vanskelig å få tak i ny brukt pumpe som passet motoren.

Klageren bestilte derfor en ny pumpe fra Sangvik Service AS og fikk denne montert. Dysene måtte i den sammenheng overhales. Klageren har fremlagt bankutskrift for betaling til Sangvik Service AS på kr 56 680,-. Klageren opplyser at utlegget knyttet seg til den nye pumpen. Videre har

klageren fremlagt bankutskrift for betaling av kr 2 180,-. I følge klageren gjaldt dette demontering av pumpen. Det følger av fremlagt faktura, datert 16.10.2014, at montering av pumpen og overhaling av dysene kostet kr 4 369,-. Videre har klageren fremlagt e-post fra AS Marex hvor de bekrefter at klageren vil bli kreditert kr 7 500,- for pant på pumpen.

Klageren gjør gjeldende at båten er mangelfull da pumpen havarerte. Klageren viser til at det rett før kjøpet skulle vært utført motorservice på båten. Videre legger klageren vekt på båten skulle være pent brukt og at det hadde vært samme eiere de siste ni årene. Klageren er av den oppfatning at slike opplysninger ga grunn til økt forventing angående motorens tilstand.

På denne bakgrunn krever klageren heving av kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på
kr 249 000,- og erstatning på kr 63 220,04. Erstatningskravet gjelder kr 55 720,- for utgifter som følge av utbedringen av pumpen og 7 500,04 for kostnader som følge av reiseutgifter ved henting og frakt av båten. Klageren viser til utgift til flybilletter for to til Bergen og for utlegg til drivstoff ved bruk av båten.

Innklagde avviser klagerens krav. Innklagde bestrider at klageren har sannsynliggjort at feilen forelå på kjøpstidspunktet. Innklagde viser til at problemet oppsto kort tid etter klageren fylte på drivstoff, og at det kan ha vært forurenset drivstoff som forårsaket feilen.

I alle tilfeller er innklagde av den oppfatning at klageren måtte påberegne utgifter til reparasjon og vedlikehold ved kjøp av en 26 år gammel båt med en 16 år gammel motor. Innklagde har fremlagt e-postkorrespondanse med verkstedet AS Marex. Verkstedet skriver blant annet følgende:

«(…) slitasje i dieselpumpe eller feilmontering av impellerpumpe kan forårsake slike skader som en ser i dette tilfellet. Når jeg sier metallspon så er dette små fragmenter slitt av bevegelige deler innvendig i dieselpumpen. Disse mikroskopiske metallfragmentene går så videre og ødelegger dysespissene.

Dette skjer ikke tilfeldig, men som sagt over enten av slitasje i dieselpumpen eller ved feilmontering av impellerpumpe. (impellerpumpen monteres på akselen til dieselpumpen).

Det som du refererer til som «støv» er metallfragmenter fra bevegelige deler i dieselpumpen. Det har ikke kommet utenfra. Slitasjen har nok kommet over tid, men til slutt så slites det helt ut. Dette kan være mulig ikke er oppdaget når kunden henter båten.

For kunden er dette en ny båt og motor, vil derfor ikke si at det er sikkert han burde stoppet motoren når han oppdaget ulyder. Kunden oppdaget at motoren mistet turtall og gikk tregere. Han trodde feilen skyldes tette dieselfilter.

Hvordan båten betegnes vil ikke jeg si noe om, men motoren ser ikke noe uvanlig ut til å være brukt.»

I alle tilfeller anfører innklagde at da klageren merket problemer med motoren burde han stoppet å bruke båten, i stedet for å kjøre båten videre til Arendal. Innklagde er av den oppfatning at videre kjøring med båten kan ha forverret skadene som oppsto. På denne bakgrunn mener innklagde at eventuelt erstatningsbeløpet må senkes betydelig. Innklagde er også av den oppfatning at klageren var for rask med å kjøpe ny pumpe.

På denne bakgrunn har innklagde nedlagt påstand om at klageren betaler ham erstatning begrenset oppad til kr 30 00,-. Videre krever innklagde sakens omkostninger.

Klageren avviser at det var uforsvarlig å kjøre videre etter at han oppdaget fuskeproblemer med motoren. Klageren viser til uttalelser fra Arendal Teknisk datert 8.4.2015. Videre fastholder klageren at innklagde fikk tilstrekkelig med tid til å utbedre pumpen, men at han ikke viste tegn til å ville sørge for utbedring.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 23.10.2014 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 6.11.2014 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 19.3.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 20.3 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 23.3.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 249 000,- i hevingsoppgjør og kr 63 220,04 i erstatningsoppgjør Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham et prisavslag begrenset oppad til kr 63 220,04. Det kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 22.09.2015

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av en båt mellom to private parter, men slik at oppgjøret skulle skje til megler Bergen Marine AS. Det følger da av kjøpekontraktens punkt 10 at der kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og megler er engasjert av selger, gjelder forbrukerkjøpsloven i tillegg til de øvrige bestemmelser i kontrakten. Forholdet reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

For ordens skyld bemerkes at mangelsansvaret er tilnærmet objektivt, noe som innebærer at selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over at de forhold som utgjør en mangel. Det er imidlertid klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter kravet er grunnet på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Spørsmålet er om båten er i dårligere stand enn klageren hadde grunn til å forvente. Utvalget bemerker at klageren måtte regne med utgifter til reparasjoner og vedlikehold ved kjøp av en 26 år gammel båt. Dette gjelder selv om båten opplyses å ha vært godt vedlikeholdt og at motoren var byttet i 2000 til en 1998-modell.

Utvalget bemerker videre at vanlig slitasjefeil eller skader ikke regnes som kjøpsrettslige mangler idet de må anses påregnelig å foreligge ved kjøp av en såpass gammel båt. På bakgrunn av e- posten av 17.9.2014 fra AS Marex finner utvalget at selv om det er uklart hva som er årsaken til havariet, må det enten skyldes slitasje eller feilmontering. Klageren har imidlertid ikke fremlagt sakkyndigrapport eller annen dokumentasjon som bedre kan belyse hva som er den mest sannsynlige årsaken til havariet var. Usikkerheten rundt dette avgjørende punktet må klagere bære risikoen for. På denne bakgrunn finner utvalget det ikke sannsynliggjort at båten er i dårligere stand enn hva klageren hadde grunn til å forvente. Klagen har ikke ført frem.

Hva gjelder innklagde sitt krav om å få dekket saksomkostninger, følger det av forbrukertvistloven § 16 at sakskostnader kun unntaksvis kan tilkjennes av FTU. Vilkårene anses ikke oppfylt i denne saken. Videre har innklagde krevd erstatning. Kravet er ikke dokumentert og tas ikke til følge.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Klagen tas ikke til følge Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.