Angrerett ved bilkjøp?

Angrerett ved bilkjøp?

Kan man angre et bilkjøp?

Vi får ofte henvendelser vedrørende angrerett ved bilkjøp.  Det er lett å bli overivrig å kjøpe en bil man ikke ønsker, for så å straks etterpå ønske å annullere kontrakten og avlyse bilkjøpet. Vi har derfor skrevet en egen artikkel om angrerett og angrefrist ved bilkjøp. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hvilke rettigheter du har. Dette vil være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med advokat dekker ofte bilforsikringen mye av kostnadene.


Det er viktig å være klar over at dersom ikke bilen er i samsvar med avtalen, vil du uansett ha krav mot selger selv om du ikke har angrerett eller angrefrist. Disse vil vi også gå gjennom i denne artikkelen.

Regulerer avtalen angrerett ved bilkjøp?

Det aller første du må være klar over vedrørende angrerett og bilkjøp er at det er avtalen som er det sentrale. Følger det av avtalen at kjøper har en angrerett eller angrefrist på for eksempel 14 dager vil dette naturligvis gjelde. Det samme gjelder dersom det står at kjøper har en avbestillingsrett innenfor en viss periode. Dette kan være regulert forskjellige måter i kontrakten, men typisk kan det stå at «kjøper kan angre kjøpet innen 14 dager», «kjøper kan annulere kontrakten innen en uke», «kontrakten kan ikke avlyses», eller liknende.

Bilde av boken

Står det intet klart i kontrakten må en tolke avtalen. Dersom det for eksempel ikke fremgår eksplisitt, men følger av kontraktens sammenheng at kjøper har en angrerett eller angrefrist, vil dette nødvendigvis også gjelde. På den annen side vil det ikke være noen angrerett eller avbestillingsrett dersom det står eksplisitt i kontrakten at kjøper ikke har noen angrerett eller avbestillingsrett.

Merk likevel at innenfor forbrukerkjøpsloven kan en ikke avtale vilkår som er mindre gunstig for forbruker enn det som følger av loven. Vi vil skrive mer om dette senere.

Først i tilfeller der angrerett ved bilkjøp ikke er regulert i kontrakten må en se hen til hva som står i lovene. Da må en først finne ut hvilken lov som kommer til anvendelse.

 

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Det er enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som vil komme til anvendelse i spørsmål om angrerett ved bilkjøp. Forbrukerkjøpsloven er mer gunstig for kjøper siden denne er ment å beskytte forbrukere mot sterkere avtaleparter. Det er vanskeligere å få omgjort et kjøp i forhold til kjøpsloven, men ikke umulig.

Forbrukerkjøpsloven vil komme til anvendelse der en privatperson kjøper en bil av en næringsdrivende. Dette vil typisk være en bilforhandler eller et bilverksted. Dersom en privatperson kjøper en bil av en annen privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Privatkjøp er som oftest der de fleste tvistene oppstår.

Vi har for øvrig skrevet meget fyldige artikler om hvilke rettigheter en kjøper kan utlede av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven i disse artiklene. Om en har kjøpt en ny bil eller en bruktbil har ingen betydning for hvilke lovregler som kommer til anvendelse, slik mange synes å tro.

Gir loven noen angrerett ved bilkjøp?

I det store og det hele er svaret dessverre nei. Det klare utgangspunkter i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det ville vært vanskelig å være en bilforhandler dersom bilkjøpere stadig kunne få omgjøre kjøpet og levere tilbake bilen. Det er derfor det klare utgangspunkt i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at kjøper ikke har angrerett eller angrefrist ved bilkjøp. Det er forståelig at dette kan være veldig opprørende dersom en overivrig kjøper en bil og straks etter ønsker å avslutte eller avbestille kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gir imidlertid kjøper en liten nødløsning. Det følger av loven at kjøper har en avbestillingsrett før bilen er levert. Merk at avbestillingsretten ikke gjelder hvis du har fått bilen overlevert. Merk også at dette er en avbestillingsrett mot erstatning. Dette betyr at kjøper må kompensere bilforhandleren for hans økonomiske tap som følge av avbestillingen.

Hvor stort dette økonomiske tapet er vil variere ut fra saksforholdet. Dersom for eksempel bilforhandleren kjøper en bil for 150 000 og selger den videre til deg for 180 000 vil erstatningssummen ligge rundt 30 000. Men hvor stor avbestillingssummen vil være er et veldig komplekst tema, og vi vil ikke gå nærmere inn på dette i denne artikkelen.

Merk også som nevnt tidligere at forbrukerkjøpsloven ikke kan fravikes til ugunst for kjøper. En klausul i kontrakten som sier at kjøper ikke har noen avbestillingsrett før levering vil dermed ikke være gyldig.

Merk at angrerettloven i noen tilfeller gir en forbruker en angrerett ved bilkjøp når forbrukeren handler utenfor fast utsalgssted, slik som internett og dørsalg. Angrefristen er da som oftest på 14 dager.

Hvilke andre alternativer har man?

Dersom du ikke har noen angrerett ved bilkjøp vil du være avhengig av at bilen har en mangel dersom du vil nå frem med noen krav mot selger. Ønsker du å levere tilbake bilen mot å få pengene tilbake blir alternativet å heve bilkjøpet. Heving kan skje dersom bilen har store mangler og da kan du levere tilbake bilen og få pengene tilbake. Slikt får du annullert eller avlyst kontrakten og dette minner om en rett til å angre. Vi kommer tilbake til dette.

I enkelte tilfeller kan man nå frem med krav mot selger dersom det ikke foreligger en mangel. Dette er i de sjeldne tilfellene der avtalen er «urimelig» etter avtaleloven § 36. Dette er for eksempel der kjøper har betalt en blodpris for en bruktbil som ikke er kjørbar. Terskelen er imidlertid relativt høy, hvilket gjør det vanskelig å nå frem med et krav etter denne bestemmelsen.

Foreligger det en mangel?

Som oftest er en altså avhengig av at det foreligger en mangel for at man skal nå frem med et krav mot selger. Mangelsbegrepet går enkelt sagt ut på at det er noe feil med bilen. Det foreligger en mangel ved bilkjøpet dersom ikke bilen er i samsvar med det som er avtalt. Dette betyr at man først må se på hva som er avtalt.

Det vil da være hovedsakelig kjøpekontrakten, men også for eksempel bilannonsen kan være relevant. Deretter må en se på bilen for å se om den samsvarer med hva som står i kontrakten.

Det sentrale momentet er om bilen samsvarer med kjøpers berettigede forventning. Hvilken forventning man kan ha til bilen vil bero på en rekke momenter. Har du kjøpt en ny bil av en bilforhandler, skal den normalt være plettfri. Er den ikke det vil det foreligge en mangel. Har du kjøpt en bruktbil derimot vil saken være noe annerledes.

Igjen må man se konkret på saken. Er bilen for eksempel 20 år gammel, og kjøper betalte en svært liten sum for bilen, må en forvente at bilen ikke er helt perfekt. Hvis bilen kun er 5 måneder gammel, og kjøper betalte nærmest det samme som for en ny bil, må en forvente at bilen fungerer bra.

Det vil også foreligge mangel ved bilkjøpet hvis selger har brutt sin opplysningsplikt. Dette innebærer at selger enten har tilbakeholdt viktige opplysninger eller opplyst om forhold ved bilen som er uriktige. Selger kan for eksempel ha opplyst om at motoren fungerte perfekt, selv om han visste at bilen hadde motorstopp.

Mangelsbegrepet er ofte komplekst og vi har skrevet en utfyllende guide om mangelsbegrepet i denne artikkelen.

Hvilke sanksjoner har kjøper som følge av mangler?

Dersom det foreligger en mangel ved bilkjøpet vil kjøper ha en rekke mangelssanksjoner tilgjengelige. Dette vil hovedsakelig være retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning. Dersom du lurte på om du hadde angrerett ved bilkjøp vil du sannsynligvis ønske å heve bilkjøpet.

Retting:

Retting er den primære beføyelsen og innebærer at selger reparer mangelen. Er det noe galt med frontlykten reparerer selger denne. Siden retting er den primære beføyelsen innebærer det at en retting av bilen vil avskjære de andre mangelsbeføyelsene. En kan ikke kreve prisavslag dersom selger har rettet mangelen.

Selger har også en rett til å rette. Dette innebærer at kjøper ikke kan kreve prisavslag eller heving av bilkjøpet før selger har blitt gitt en mulighet til å rette. Så et krav om retting atskiller seg ganske mye fra et krav om angrerett ved bilkjøp.

Omlevering:

Omlevering innebærer at selger tar tilbake den mangelfulle bilen og leverer en ny bil som er i samsvar med kontrakten. Det er ikke til å komme unna med at omlevering vil være ganske upraktisk ved bruktbilkjøp.

Denne beføyelsen vil derfor være mest aktuell i tilfeller ved kjøp av ny bil hos forhandler. Forhandleren kan da ha flere nye biler av lik sort, og vil ønske å heller levere deg en av disse. Et krav om omlevering atskiller seg dermed ganske mye fra et krav om angrerett ved bilkjøp.

Prisavslag:

Prisavslag innebærer grovt sagt at kjøper får en økonomisk kompensasjon som skal tilsvare verdien mangelen medførte bilens verdi. Prisavslag vil være særlig aktuelt ved handel mellom private parter. Du kan lese mer om prisavslag i denne artikkelen.

Heving:

Bilkjøpere ønsker som oftest å heve bilkjøpet. Dette innebærer at kjøper leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Du får dermed omgjort og annullert kjøpet. Heving av bilkjøpet er dermed den beføyelsen som likner mest på en angrerett ved bilkjøp.

Det er imidlertid en ganske høy terskel for å heve kjøpet, da utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Innenfor kjøpsloven er det et krav om at mangelen må være vesentlig. Innenfor forbrukerkjøpsloven er kravet litt lavere; mangelen må ikke være uvesentlig.

Om terskelen er oppfylt vil bero på en konkret vurdering der en rekke momenter vil være aktuelle. Etter høyesterettspraksis er vurderingstemaet om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

Det første sentrale momentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har, jo større sjanse er det for å heve. Er bilen ikke kjørbar, vil dette tale i retning av heving. Videre vil det være av stor betydning om for eksempel prisavslag vil kunne kompensere for mangelen, siden en ønsker primært at avtalen skal bestå.

Vil kjøper kompenseres tilstrekkelig ved prisavslag, er dette foretrukket. Videre vil det ha betydning om selger er å bebreide for mangelen. Har for eksempel selger tilbakeholdt viktige opplysninger ved bilsalget vil han være mindre verneverdig og det vil være større sjanse for å heve.

En rekke andre momenter vil være sentrale, og alt i alt må svaret bero på en konkret helhetsvurdering fra sak til sak. Vi har skrevet en fyldig artikkel om å heve bilkjøp i denne artikkelen.

Erstatning:

Erstatning innebærer at kjøper får kompensert sitt økonomiske tap som følge av mangelen. Erstatning er noe annet enn prisavslag. Formålet med prisavslag er å gjenopprette den økonomiske balansen i avtalen. Formålet med erstatning er å kompensere kjøper for hans øvrige økonomiske tap som følge av mangelen.

Har for eksempel bilen havarert mens kunden var på vei til et viktig møte, vil kjøper kunne få erstattet en dyr taxitur han måtte betale for å rekke møtet. Det er flere vilkår for å få erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng. Du kan lese mer om disse vilkårene i denne egne artikkelen om erstatning. Merk at erstatning kan kreves i tillegg til de andre beføyelsene.

Selv om du ikke har noen angrerett eller angrefrist ved bilkjøpet kan du altså i en del omstendigheter ha andre krav mot selger.

angrerett bilkjøp

Husk å reklamere!

I alle artiklene våre påminner vi kjøper om at han må huske å reklamere dersom han har oppdaget en mangel. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven inneholder regler for at kjøper må si fra til selger om mangelen innen visse frister.

Vi har en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Følger du ikke disse reglene vil du kunne miste kravet ditt. Disse reglene har vært en felle for mange bilkjøpere.

Innenfor den relative reklamasjonsfristen må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette er hovedregelen i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Rimelig tid vil som oftest være rundt et par uker. Merk at fristen også løper fra det tidspunktet kjøper burde oppdaget mangelen.

Innenfor forbrukerkjøpsloven har en imidlertid en tilleggsregel som er svært gunstig for forbrukeren. Forbrukeren har aldri mindre tid på å reklamere enn to måneder fra han oppdaget mangelen. Har du handlet en bil av en næringsdrivende vil du dermed ha en stor fordel.

Innenfor den absolutte reklamasjonsfristen må du levere innen visse absolutte frister etter du overtok bilen. Reglene er ment for at kjøper før eller siden skal kunne si seg ferdig med kjøpet. Innenfor kjøpsloven er denne fristen to år, mens i forbrukerkjøpsloven er fristen på hele fem år.

Det er mange flere komplekse og detaljerte regler for reklamasjon. Du kan lese mer om disse i denne egne artikkelen om reklamasjonsfristene.

Kontakt oss for spørsmål om angrerett ved bilkjøp

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på spørsmål om angrerett ved bilkjøp, eller spørsmål om angrefrist. Vi hjelper deg også gjerne med andre spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en store del av advokatutgiftene. Det vil derfor ofte lønne seg å få hjelp av advokat. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene dine. Kontakt oss per e-post eller telefon, eller fyll inn skjemaet til høyre.

Vi har stor forståelse for hvor frustrerende det er å ønske å annullere eller avlyse kontrakten men være fanget av en kontrakt. Du kan også prøve å ringe bilselger og høre om det er noen mulighet for at han eller hun har forståelse. De fleste bilselgere ønsker også et godt rykte.

Denne artikkelen er primært for bilkjøpere. Er du en bilselger som ønsker å vite mer om selgers rettigheter ved salg av bruktbil kan du lese denne artikkelen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.